బాలకాండము - సర్గము 34

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీమద్వాల్మీకియరామాయణే బాలకాండే చతుస్త్రింశః సర్గః |౧-౩౪|

వాల్మీకి రామాయణము
రామాయణ కాండములు
1. బాలకాండము
2. అయోధ్యాకాండము
3. అరణ్యకాండము
4. కిష్కింధకాండము
5. సుందరకాండము
6. యుద్ధకాండము
7. ఉత్తరకాండము

కృత ఉద్వాహే గతే తస్మిన్ బ్రహ్మదత్తే చ రాఘవ |

అపుత్రః పుత్ర లాభాయ పౌత్రీం ఇష్టిం అకల్పయత్ |౧-౩౪-౧|

ఇష్ట్యాం తు వర్తమానాయాం కుశనాభం మహీపతిం |

ఉవాచ పరమోదారః కుశో బ్రహ్మసుతః తదా |౧-౩౪-౨|

పుత్రః తే సదృశః పుత్ర భవిష్యతి సుధార్మికః |

గాధిం ప్రాప్స్యసి తేన త్వం కీర్తిం లోకే చ శాశ్వతీం |౧-౩౪-౩|

ఏవం ఉక్త్వా కుశో రామ కుశనాభం మహీపతిం |

జగామ ఆకాశం ఆవిశ్య బ్రహ్మ లోకం సనాతనం |౧-౩౪-౪|

కస్యచిత్ తు అథ కాలస్య కుశనాభస్య ధీమతః |

జజ్ఞే పరమ ధర్మిష్ఠో గాధిః ఇతి ఏవ నామతః |౧-౩౪-౫|

స పితా మమ కాకుత్స్థ గాధిః పరమ ధార్మికః |

కుశ వంశ ప్రసూతో అస్మి కౌశికో రఘునందన |౧-౩౪-౬|

పూర్వజా భగినీ చ అపి మమ రాఘవ సువ్రతా |

నామ్నా సత్యవతీ నామ ఋచీకే ప్రతిపాదితా |౧-౩౪-౭|

సశరీరా గతా స్వర్గం భర్తారం అనువర్తినీ |

కౌశికీ పరమోదారా సా ప్రవృత్తా మహానదీ |౧-౩౪-౮|

దివ్యా పుణ్య ఉదకా రమ్యా హిమవంతం ఉపాశ్రితా |

లోకస్య హితకార్య అర్థం ప్రవృత్తా భగినీ మమ |౧-౩౪-౯|

తతో అహం హిమవత్ పార్శ్వే వసామి నియతః సుఖం |

భగిన్యాం స్నేహ సంయుక్తః కౌశిక్యా రఘునందన |౧-౩౪-౧౦|

సా తు సత్యవతీ పుణ్యా సత్యే ధర్మే ప్రతిష్ఠితా |

పతివ్రతా మహాభాగా కౌశికీ సరితాం వరా |౧-౩౪-౧౧|

అహం హి నియమాత్ రామ హిత్వా తాం సముపాగతః |

సిద్ధ ఆశ్రమం అనుప్రాప్తః సిద్ధో అస్మి తవ తేజసా |౧-౩౪-౧౨|

ఏషా రామ మమ ఉత్పత్తిః స్వస్య వంశస్య కీర్తితా |

దేశస్య చ మహాబాహో యన్ మాం త్వం పరిపృచ్ఛసి |౧-౩౪-౧౩|

గతో అర్ధ రాత్రః కాకుత్స్థ కథాః కథయతో మమ |

నిద్రాం అభ్యేహి భద్రం తే మా భూత్ విఘ్నో అధ్వని ఇహ నః |౧-౩౪-౧౪|

నిష్పందాః తరవః సర్వే నిలీనా మృగ పక్షిణః |

నైశేన తమసా వ్యాప్తా దిశః చ రఘునందన |౧-౩౪-౧౫|

శనైః విసృజ్యతే సంధ్యా నభో నేత్రైః ఇవ ఆవృతం |

నక్షత్ర తారా గహనం జ్యోతిర్భిః అవభాసతే |౧-౩౪-౧౬|

ఉత్తిష్ఠతే చ శీతాంశుః శశీ లోక తమో నుదః |

హ్లాదయన్ ప్రాణినాం లోకే మనాంసి ప్రభయా స్వయా |౧-౩౪-౧౭|

నైశాని సర్వ భూతాని ప్రచరంతి తతః తతః |

యక్ష రాక్షస సంఘాః చ రౌద్రాః చ పిశిత అశనాః |౧-౩౪-౧౮|

ఏవం ఉక్త్వా మహాతేజా విరరామ మహామునిః |

సాధు సాధు ఇతి తే సర్వే మునయో హి అభ్యపూజయన్ |౧-౩౪-౧౯|

కుశికనాం అయం వంశో మహాన్ ధర్మపరః సదా |

బ్రహ్మ ఉపమా మహాత్మనః కుశవంశ్యా నరోత్తమ |౧-౩౪-౨౦|

విశేషేణ భవాన్ ఏవ విశ్వామిత్ర మహాయశః |

కౌశికీ సరితాం శ్రేష్ఠః కుల ఉద్యోతకరీ తవ |౧-౩౪-౨౧|

ముదితైః ముని శార్దూలైః ప్రశస్తః కుశిక ఆత్మజః |

నిద్రాం ఉపాగమత్ శ్రీమాన్ అస్తం గత ఇవ అంశుమాన్ |౧-౩౪-౨౨|

రామో అపి సహ సౌమిత్రిః కించిత్ ఆగత విస్మయః |

ప్రశస్య ముని శార్దూలం నిద్రాం సముపసేవతే |౧-౩౪-౨౩|ఇతి వాల్మీకి రామాయణే ఆది కావ్యే బాలకాండే చతుస్త్రింశః సర్గః |౧-౩౪|