బాలకాండము - సర్గము 33

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీమద్వాల్మీకియరామాయణే బాలకాండే త్రయస్త్రింశః సర్గః |౧-౩౩|

వాల్మీకి రామాయణము
రామాయణ కాండములు
1. బాలకాండము
2. అయోధ్యాకాండము
3. అరణ్యకాండము
4. కిష్కింధకాండము
5. సుందరకాండము
6. యుద్ధకాండము
7. ఉత్తరకాండము

తస్య తద్ వచనం శ్రుత్వా కుశనాభస్య ధీమతః |

శిరోభిః చరణౌ స్పృష్ట్వా కన్యా శతం అభాషత |౧-౩౩-౧|

వాయుః సర్వాత్మకో రాజన్ ప్రధర్షయితుం ఇచ్ఛతి |

అశుభం మార్గం ఆస్థాయ న ధర్మం ప్రత్యవేక్షతే |౧-౩౩-౨|

పితృమత్యః స్మ భద్రం తే స్వచ్ఛందే న వయం స్థితాః |

పితరం నో వృణీష్వ త్వం యది నో దాస్యతే తవ |౧-౩౩-౩|

తేన పాప అనుబంధేన వచనం న ప్రతీచ్ఛతా |

ఏవం బ్రువంత్యః సర్వాః స్మ వాయునా అభిహతా భృషం |౧-౩౩-౪|

తాసాం తు వచనం శ్రుత్వా రాజా పరమ ధార్మికః |

ప్రత్యువాచ మహాతేజాః కన్యా శతం అనుత్తమం |౧-౩౩-౫|

క్షాంతం క్షమావతాం పుత్ర్యః కర్తవ్యం సుమహత్ కృతం |

ఐకమత్యం ఉపాగమ్య కులం చ ఆవేక్షితం మమ |౧-౩౩-౬|

అలంకారో హి నారీణాం క్షమా తు పురుషస్య వా |

దుష్కరం తత్ చ వై క్షాంతం త్రిదశేషు విశేషతః |౧-౩౩-౭|

యాదృశీః వః క్షమా పుత్ర్యః సర్వాసాం అవిశేషతః |

క్షమా దానం క్షమా సత్యం క్షమా యజ్ఞః చ పుత్రికాః |౧-౩౩-౮|

క్షమా యశః క్షమా ధర్మః క్షమాయాం విష్ఠితం జగత్ |

విసృజ్య కన్యాః కాకుత్స్థ రాజా త్రిదశ విక్రమః |౧-౩౩-౯|

మంత్రజ్ఞో మంత్రయామాస ప్రదానం సహ మంత్రిభిః |

దేశే కాలే చ కర్తవ్యం సదృశే ప్రతిపాదనం |౧-౩౩-౧౦|

ఏతస్మిన్ ఏవ కాలే తు చూలీ నామ మహాద్యుతిః |

ఊర్ధ్వ రేతాః శుభాచారో బ్రాహ్మం తప ఉపాగమత్ |౧-౩౩-౧౧|

తపస్యంతం ఋషిం తత్ర గంధర్వీ పర్యుపాసతే |

సోమదా నామ భద్రం తే ఊర్మిలా తనయా తదా |౧-౩౩-౧౨|

సా చ తం ప్రణతా భూత్వా శుశ్రూషణ పరాయణా |

ఉవాస కాలే ధర్మిష్ఠా తస్యాః తుష్టో అభవత్ గురుః |౧-౩౩-౧౩|

స చ తాం కాల యోగేన ప్రోవాచ రఘు నందన |

పరితుష్టో అస్మి భద్రం తే కిం కరోమి తవ ప్రియం |౧-౩౩-౧౪|

పరితుష్టం మునిం జ్ఞాత్వా గంధర్వీ మధుర స్వరం |

ఉవాచ పరమ ప్రీతా వాక్యజ్ఞా వాక్య కోవిదం |౧-౩౩-౧౫|

లక్ష్మ్యా సముదితో బ్రాహ్మ్యా బ్రహ్మ భూతో మహాతపాః |

బ్రాహ్మేణ తపసా యుక్తం పుత్రం ఇచ్ఛామి ధార్మికం |౧-౩౩-౧౬|

అపతిః చ అస్మి భద్రం తే భార్యా చ అస్మి న కస్యచిత్ |

బ్రాహ్మేణ ఉపగతాయాః చ దాతుం అర్హసి మే సుతం |౧-౩౩-౧౭|

తస్యాః ప్రసన్నో బ్రహ్మర్షిర్ దదౌ బ్రాహ్మం అనుత్తమం |

బ్రహ్మదత్త ఇతి ఖ్యాతం మానసం చూలినః సుతం |౧-౩౩-౧౮|

స రాజా బ్రహ్మదత్తః తు పురీం అధ్యవసత్ తదా |

కాంపిల్యాం పరయా లక్ష్మ్యా దేవరాజో యథా దివం |౧-౩౩-౧౯|

స బుద్ధిం కృతవాన్ రాజా కుశనాభః సుధార్మికః |

బ్రహ్మదత్తాయ కాకుత్స్థ దాతుం కన్యా శతం తదా |౧-౩౩-౨౦|

తం ఆహూయ మహాతేజా బ్రహ్మదత్తం మహీపతిః |

దదౌ కన్యా శతం రాజా సుప్రీతేన అంతరాత్మనా |౧-౩౩-౨౧|

యథా క్రమం తతః పాణిం జగ్రాహ రఘునందన |

బ్రహ్మదత్తో మహీపాలః తాసాం దేవపతిర్ యథా |౧-౩౩-౨౨|

స్పృష్ట మాత్రే తతః పాణౌ వికుబ్జా విగత జ్వరాః |

యుక్తాః పరమయా లక్ష్మ్యా బభౌ కన్యా శతం తదా |౧-౩౩-౨౩|

స దృష్ట్వా వాయునా ముక్తాః కుశనాభో మహీపతిః |

బభూవ పరమ ప్రీతో హర్షం లేభే పునః పునః |౧-౩౩-౨౪|

కృత ఉద్వాహం తు రాజానం బ్రహ్మదత్తం మహీపతిః |

సదారం ప్రేషయామాస స ఉపాధ్యాయ గణం తదా |౧-౩౩-౨౫|

సోమదా అపి సుతం దృష్ట్వా పుత్రస్య సదృశీం క్రియాం |

యథా న్యాయం చ గంధర్వీ స్నుషాః తాః ప్రత్యనందత |

స్పృష్ట్వా స్పృష్ట్వా చ తాః కన్యాః కుశనాభం ప్రశస్య చ |౧-౩౩-౨౬|


ఇతి వాల్మీకి రామాయణే ఆది కావ్యే బాలకాండే త్రయస్త్రింశః సర్గః |౧-౩౩|