బాలకాండము - సర్గము 30

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీమద్వాల్మీకియరామాయణే బాలకాండే త్రింశః సర్గః |౧-౩౦|

వాల్మీకి రామాయణము
రామాయణ కాండములు
1. బాలకాండము
2. అయోధ్యాకాండము
3. అరణ్యకాండము
4. కిష్కింధకాండము
5. సుందరకాండము
6. యుద్ధకాండము
7. ఉత్తరకాండము

అథ తౌ దేశ కాలజ్ఞౌ రాజపుత్రౌ అరిందమౌ |

దేశే కాలే చ వాక్యజ్ఞౌ అబ్రూతాం కౌశికం వచః |౧-౩౦-౧|

భగవన్ శ్రోతుం ఇచ్ఛావో యస్మిన్ కాలే నిశాచరౌ |

సంరక్షణీయౌ తౌ బ్రూహి న అతివర్తేత తత్ క్షణం |౧-౩౦-౨|

ఏవం బ్రువాణౌ కాకుత్స్థౌ త్వరమాణౌ యుయుత్సయా |

సర్వే తే మునయః ప్రీతాః ప్రశశంసుర్ నృపాత్మజౌ |౧-౩౦-౩|

అద్య ప్రభృతి షట్ రాత్రం రక్షతం రాఘవౌ యువాం |

దీక్షాం గతో హి యేష మునిర్ మౌనిత్వం చ గమిష్యతి |౧-౩౦-౪|

తౌ తు తద్ వచనం శ్రుత్వా రాజపుత్రౌ యశస్వినౌ |

అనిద్రౌ షట్ అహోరాత్రం తపోవనం అరక్షతాం |౧-౩౦-౫|

ఉపాసాం చక్రతుర్ వీరౌ యత్తౌ పరమ ధన్వినౌ |

రరక్షతుర్ మునివరం విశ్వామిత్రం అరిందమౌ |౧-౩౦-౬|

అథ కాలే గతే తస్మిన్ షష్ఠే అహని తదా ఆగతే |

సౌమిత్రం అబ్రవీద్ రామో యత్తో భవ సమాహితః |౧-౩౦-౭|

రామస్య ఏవం బ్రువాణస్య త్వరితస్య యుయుత్సయా |

ప్రజజ్వాల తతో వేదిః స ఉపాధ్యాయ పురోహితా |౧-౩౦-౮|

స దర్భ చమస స్రుక్కా స సమిత్ కుసుమోచ్చయా |

విశ్వామిత్రేణ సహితా వేదిః జజ్వాల స ఋత్విజా |౧-౩౦-౯|

మంత్రవత్ చ యథా న్యాయం యజ్ఞో అసౌ సంప్రవర్తతే |

ఆకాశే చ మహాన్ శబ్దః ప్రాదుర్ ఆసీత్ భయానకః |౧-౩౦-౧౦|

ఆవార్య గగనం మేఘో యథా ప్రావృషి దృశ్యతే |

తథా మాయాం వికుర్వాణౌ రాక్షసౌ అభ్యధావతాం |౧-౩౦-౧౧|

మారీచః చ సుబాహుః చ తయోర్ అనుచరాః తథా |

ఆగమ్య భీమ సంకాశా రుధిర ఓఘాన్ అవాసృజన్ |౧-౩౦-౧౨|

తాం తేన రుధిర ఓఘేణ వేదీం వీక్ష్య సముక్షితాం |

సహసా అభిద్రుతో రామః తాన్ అపశ్యత్ తతో దివి |౧-౩౦-౧౩|

తౌ ఆపతంతౌ సహసా దృష్ట్వా రాజీవ లోచనః |

లక్ష్మణం తౌ అభిసంప్రేక్ష్య రామో వచనం అబ్రవీత్ |౧-౩౦-౧౪|

పశ్య లక్ష్మణ దుర్వృత్తాన్ రాక్షసాన్ పిశిత అశనాన్ |

మానవాస్త్ర సమాధూతాన్ అనిలేన యథా ఘనాన్ |౧-౩౦-౧౫|

కరిష్యామి న సందేహో న ఉత్సహే హంతుం ఈదృశాన్ |

ఇతి ఉక్త్వా వచనం రామః చాపే సంధాయ వేగవాన్ |౧-౩౦-౧౬|

మానవం పరమ ఉదారం అస్త్రం పరమ భాస్వరం |

చిక్షేప పరమ క్రుద్ధో మారీచ ఉరసి రాఘవః |౧-౩౦-౧౭|

స తేన పరమాస్త్రేణ మానవేన సమాహితః |

సంపూర్ణం యోజన శతం క్షిప్తః సాగర సంప్లవే |౧-౩౦-౧౮|

విచేతనం విఘూర్ణంతం శీతేషు బల పీడితం |

నిరస్తం దృశ్య మారీచం రామో లక్ష్మణం అబ్రవీత్ |౧-౩౦-౧౯|

పశ్య లక్ష్మణ శీతేషుం మానవం మను సంహితం |

మోహయిత్వా నయతి ఏనం న చ ప్రాణైర్ వ్యయుజ్యత |౧-౩౦-౨౦|

ఇమాన్ అపి వధిష్యామి నిర్ఘృణాన్ దుష్ట చారిణః |

రాక్షసాన్ పాప కర్మస్థాన్ యజ్ఞ ఘ్నాన్ రుధిర అశనాన్ |౧-౩౦-౨౧|

ఇతి ఉక్త్వా లక్ష్మణం చ అశు లాఘవం దర్శయన్ ఇవ |

సంగృహ్య సుమహత్ చ అస్త్రం ఆగ్నేయం రఘునందనః |

సుబాహు ఉరసి చిక్షేప స విద్ధః ప్రాపతత్ భువి |౧-౩౦-౨౨|

శేషాన్ వాయవ్యం ఆదాయ నిజఘాన మహాయశాః |

రాఘవః పరమోదారో మునీనాం ముదం ఆవహన్ |౧-౩౦-౨౩|

స హత్వా రాక్షసాన్ సర్వాన్ యజ్ఞ ఘ్నాన్ రఘునందనః |

ఋషిభిః పూజితః తత్ర యథా ఇంద్రో విజయే పురా |౧-౩౦-౨౪|

అథ యజ్ఞే సమాప్తే తు విశ్వామిత్రో మహామునిః |

నిరీతికా దిశో దృష్ట్వా కాకుత్స్థం ఇదం అబ్రవీత్ |౧-౩౦-౨౫|

కృతార్థో అస్మి మహాబాహో కృతం గురు వచః త్వయా |

సిద్ధాశ్రమం ఇదం సత్యం కృతం వీర మహాయశః |

స హి రామం ప్రశస్య ఏవం తాభ్యాం సంధ్యాం ఉపాగమత్ |౧-౩౦-౨౬|


ఇతి వాల్మీకి రామాయణే ఆది కావ్యే బాలకాండే త్రింశః సర్గః |౧-౩౦|