బాలకాండము - సర్గము 29

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీమద్వాల్మీకియరామాయణే బాలకాండే ఏకోనత్రింశః సర్గః |౧-౨౯|

వాల్మీకి రామాయణము
రామాయణ కాండములు
1. బాలకాండము
2. అయోధ్యాకాండము
3. అరణ్యకాండము
4. కిష్కింధకాండము
5. సుందరకాండము
6. యుద్ధకాండము
7. ఉత్తరకాండము

అథ తస్య అప్రమేయస్య వచనం పరిపృచ్ఛతః |

విశ్వామిత్రో మహాతేజా వ్యాఖ్యాతుం ఉపచక్రమే |౧-౨౯-౧|

ఇహ రామ మహాబాహో విష్ణుర్ దేవ నమస్కృత |

వర్షాణి సుబహూని ఇహ తథా యుగ శతాని చ |౧-౨౯-౨|

తపః చరణ యోగార్థం ఉవాస సు మహాతపాః |

ఏష పూర్వ ఆశ్రమో రామ వామనస్య మహాత్మనః |౧-౨౯-౩|

సిద్ధ ఆశ్రమ ఇతి ఖ్యాతః సిద్ధో హి అత్ర మహాతపాః |

ఏతస్మిన్ ఏవ కాలే తు రాజా వైరోచనిర్ బలిః |౧-౨౯-౪|

నిర్జిత్య దైవత గణాన్ స ఇంద్రాన్ స మరుద్ గణాన్ |

కారయామాస తద్ రాజ్యం త్రిషు లోకేషు విశ్రుతః |౧-౨౯-౫|

యజ్ఞం చకార సుమహాన్ అసురేంద్రో మహాబలః |

బలేః తు యజమానస్య దేవాః సాగ్ని పురోగమాః |

సమాగమ్య స్వయం చైవ విష్ణుం ఊచుః ఇహ ఆశ్రమే |౧-౨౯-౬|

బలిః వైరోచనిః విష్ణో యజతే యజ్ఞం ఉత్తమం |

అసమాప్త వ్రతే తస్మిన్ స్వ కార్యం అభిపద్యతాం |౧-౨౯-౭|

యే చ ఏనం అభివర్తంతే యాచితార ఇతః తతః |

యత్ చ యత్ర యథావత్ చ సర్వం తేభ్యః ప్రయచ్ఛతి |౧-౨౯-౮|

స త్వం సుర హితార్థాయ మాయా యోగం ఉపాశ్రితః |

వామనత్వం గతో విష్ణో కురు కల్యాణం ఉత్తమం |౧-౨౯-౯|

ఏతస్మిన్ అనంతరే రామ కాశ్యపో అగ్ని సమ ప్రభః |

అదిత్యా సహితః రామ దీప్యమాన ఇవ ఓజసా |౧-౨౯-౧౦|

దేవీ సహాయో భగవన్ దివ్యం వర్ష సహస్రకం |

వ్రతం సమాప్య వరదం తుష్టావ మధుసూదనం |౧-౨౯-౧౧|

తపోమయం తపోరాశిం తపోమూర్తిం తపాత్మకం |

తపసా త్వాం సుతప్తేన పశ్యామి పురోషోత్తమం |౧-౨౯-౧౨|

శరీరే తవ పశ్యామి జగత్ సర్వం ఇదం ప్రభో |

త్వం అనాదిః అనిర్దేశ్యః త్వాం అహం శరణం గతః |౧-౨౯-౧౩|

తం ఉవాచ హరిః ప్రీతః కశ్యపం ధూత కల్మషం |

వరం వరయ భద్రం తే వర అర్హః అసి మతో మమ |౧-౨౯-౧౪|

తత్ శ్రుత్వా వచనం తస్య మారీచః కశ్యపో అబ్రవీత్ |

అదిత్యా దేవతానాం చ మమ చ ఏవ అనుయాచితం |౧-౨౯-౧౫|

వరం వరద సుప్రీతో దాతుం అర్హసి సువ్రత |

పుత్రత్వం గచ్ఛ భగవన్ అదిత్యా మమ చ అనఘ |౧-౨౯-౧౬|

భ్రాతా భవ యవీయాన్ త్వం శక్రస్య అసురసూదన |

శోక ఆర్తానాం తు దేవానాం సాహాయ్యం కర్తుం అర్హసి |౧-౨౯-౧౭|

అయం సిద్ధ ఆశ్రమో నామ ప్రసాదాత్ తే భవిష్యతి |

సిద్ధే కర్మణి దేవేశ ఉత్తిష్ఠ భగవన్ ఇతః |౧-౨౯-౧౮|

అథ విష్ణుర్ మహాతేజా ఆదిత్యాం సమజాయత |

వామనం రూపం ఆస్థాయ వైరోచనిం ఉపాగమత్ |౧-౨౯-౧౯|

త్రీన్ పాదాన్ అథ భిక్షిత్వా ప్రతిగృహ్య చ మేదినీం |

ఆక్రమ్య లోకాన్ లోకార్థో సర్వ లోక హితే రతః |౧-౨౯-౨౦|

మహేంద్రాయ పునః ప్రాదాత్ నియమ్య బలిం ఓజసా |

త్రైలోక్యం స మహాతేజాః చక్రే శక్ర వశం పునః |౧-౨౯-౨౧|

తేన ఏవ పూర్వం ఆక్రాంత ఆశ్రమః శ్రమ నాశనః |

మయా అపి భక్త్యా తస్య ఏవ వామనస్య ఉపభుజ్యతే |౧-౨౯-౨౨|

ఏనం ఆశ్రమం ఆయాంతి రాక్షసా విఘ్న కారిణః |

అత్ర తే పురుషవ్యాఘ్ర హంతవ్యా దుష్ట చారిణః |౧-౨౯-౨౩|

అద్య గచ్ఛామహే రామ సిద్ధాశ్రమం అనుత్తమం |

తత్ ఆశ్రమ పదం తాత తవ అపి ఏతద్ యథా మమ |౧-౨౯-౨౪|

ఇతి ఉక్త్వా పరమ ప్రీతో గృహ్య రామం స లక్ష్మణం |

ప్రవిశన్ ఆశ్రమ పదం వ్యరోచత మహామునిః |

శశీ ఇవ గత నీహారః పునర్వసు సమన్వితః |౧-౨౯-౨౫|

తం దృష్ట్వా మునయః సర్వే సిద్ధాశ్రమ నివాసినః |

ఉత్పత్యోత్పత్య సహసా విశ్వామిత్రం అపూజయన్ |౧-౨౯-౨౬|

యథా అర్హం చక్రిరే పూజాం విశ్వామిత్రాయ ధీమతే |

తథైవ రాజ పుత్రాభ్యాం అకుర్వన్ అతిథి క్రియాం |౧-౨౯-౨౭|

ముహూర్తం అథ విశ్రాంతౌ రాజ పుత్రౌ అరిందమౌ |

ప్రాంజలీ ముని శార్దూలం ఊచతూ రఘునందనౌ |౧-౨౯-౨౮|

అద్య ఏవ దీక్షాం ప్రవిశ భద్రం తే మునిపుంగవ |

సిద్ధాశ్రమో అయం సిద్ధః స్యాత్ సత్యం అస్తు వచః తవ |౧-౨౯-౨౯|

ఏవం ఉక్తో మహాతేజా విశ్వామిత్రో మహానృషిః |

ప్రవివేశ తదా దీక్షాం నియతో నియతేంద్రియః |౧-౨౯-౩౦|

కుమారౌ ఏవ తాం రాత్రిం ఉషిత్వా సుసమాహితౌ |

ప్రభాత కాలే చ ఉత్థాయ పూర్వాం సంధ్యాం ఉపాస్య చ |౧-౨౯-౩౧|

ప్రశుచీ పరం జాప్యం సమాప్య నియమేన చ |

హుత అగ్నిహోత్రం ఆసీనం విశ్వామిత్రం అవందతాం |౧-౨౯-౩౨|


ఇతి వాల్మీకి రామాయణే ఆది కావ్యే బాలకాండే ఏకోనత్రింశః సర్గః |౧-౨౯|