బాలకాండము - సర్గము 27

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీమద్వాల్మీకియరామాయణే బాలకాండే సప్తవింశః సర్గః |౧-౨౭|

వాల్మీకి రామాయణము
రామాయణ కాండములు
1. బాలకాండము
2. అయోధ్యాకాండము
3. అరణ్యకాండము
4. కిష్కింధకాండము
5. సుందరకాండము
6. యుద్ధకాండము
7. ఉత్తరకాండము

అథ తాం రజనీం ఉష్య విశ్వామిరో మహాయశాః |

ప్రహస్య రాఘవం వాక్యం ఉవాచ మధుర స్వరం |౧-౨౭-౧|

పరితుష్టో అస్మి భద్రం తే రాజపుత్ర మహాయశః |

ప్రీత్యా పరమయా యుక్తో దదామి అస్త్రాణి సర్వశః |౧-౨౭-౨|

దేవ అసుర గణాన్ వా అపి స గంధర్వ ఉరగాన్ భువి |

యైః అమిత్రాన్ ప్రసహ్య ఆజౌ వశీకృత్య జయిష్యసి |౧-౨౭-౩|

తాని దివ్యాని భద్రం తే దదామి అస్త్రాణి సర్వశః |

దణ్డ చక్రం మహత్ దివ్యం తవ దాస్యామి రాఘవ |౧-౨౭-౪|

ధర్మ చక్రం తతో వీర కాల చక్రం తథైవ చ |

విష్ణు చక్రం తథా అతి ఉగ్రం ఐంద్రం చక్రం తథైవ చ |౧-౨౭-౫|

వజ్రం అస్త్రం నరశ్రేష్ఠ శైవం శూలవరం తథా |

అస్త్రం బ్రహ్మశిరః చ ఏవ ఐషీకం అపి రాఘవ |౧-౨౭-౬|

దదామి తే మహాబాహో బ్రాహ్మం అస్త్రం అనుత్తమం |

గదే ద్వే చైవ కాకుత్స్థ మోదకీ శిఖరీ శుభే |౧-౨౭-౭|

ప్రదీప్తే నరశార్దూల ప్రయచ్ఛామి నృపాత్మజ |

ధర్మ పాశం అహం రామ కాల పాశం తథైవ చ |౧-౨౭-౮|

వారుణం పాశం అస్త్రం చ దదామి అహం అనుత్తమం |

అశనీ ద్వే ప్రయచ్ఛామి శుష్క ఆర్ద్రే రఘునందన |౧-౨౭-౯|

దదామి చ అస్త్రం పైనాకం అస్త్రం నారాయణం తథా |

ఆగ్నేయం అస్త్రం దయితం శిఖరం నామ నామతః |౧-౨౭-౧౦|

వాయవ్యం ప్రథమం నామ దదామి తవ చ అనఘ |

అస్త్రం హయశిరః నామ క్రౌఞ్చం అస్త్రం తథైవ చ |౧-౨౭-౧౧|

శక్తి ద్వయం చ కాకుత్స్థ దదామి తవ రాఘవ |

కంకాలం ముసలం ఘోరం కాపాలం అథ కింకిణీం |౧-౨౭-౧౨|

వధార్థం రాక్షసాం యాని దదామి ఏతాని సర్వశః |

వైద్యాధరం మహా అస్త్రం చ నందనం నామ నామతః |౧-౨౭-౧౩|

అసి రత్నం మహాబాహో దదామి నృవరాత్మజ |

గాంధర్వం అస్త్రం దయితం మోహనం నామ నామతః |౧-౨౭-౧౪|

ప్రస్వాపనం ప్రశమనం దద్మి సౌమ్యం చ రాఘవ |

వర్షణం శోషణం చైవ సంతాపన విలాపనే |౧-౨౭-౧౫|

మాదనం చైవ దుర్ధర్షం కందర్ప దయితం తథా |

గాంధర్వం అస్త్రం దయితం మానవం నామ నామతః |౧-౨౭-౧౬|

పైశాచం అస్త్రం దయితం మోహనం నామ నామతః |

ప్రతీచ్ఛ నరశార్దూల రాజపుత్ర మహాయశః |౧-౨౭-౧౭|

తామసం నరశార్దూల సౌమనం చ మహాబలం |

సంవర్తం చైవ దుర్ధర్షం మౌసలం చ నృపాత్మజ |౧-౨౭-౧౮|

సత్యం అస్త్రం మహాబాహో తథా మాయామయం పరం |

సౌరం తేజఃప్రభం నామ పర తేజో అపకర్షణం |౧-౨౭-౧౯|

సోమ అస్త్రం శిశిరం నామ త్వాష్ట్రం అస్త్రం సుదారురణం |

దారుణం చ భగస్య అపి శితేషుం అథ మానవం |౧-౨౭-౨౦|

ఏతాన్ రామ మహాబాహో కామ రూపాన్ మహాబలాన్ |

గృహాణ పరమోదారాన్ క్షిప్రం ఏవ నృపాత్మజ |౧-౨౭-౨౧|

స్థితః తు ప్రాఙ్ముఖో భూత్వా శుచిర్ మునివరః తదా |

దదౌ రామాయ సుప్రీతో మంత్ర గ్రామం అనుత్తమం |౧-౨౭-౨౨|

సర్వ సంగ్రహణం ఏషాం దైవతైః అపి దుర్లభం |

తాని అస్త్రాణి తదా విప్రో రాఘవాయ న్యవేదత్ |౧-౨౭-౨౩|

జపతః తు మునేః తస్య విశ్వామిత్రస్య ధీమతః |

ఉపతస్థుః మహా అర్హాణి సర్వాణి అస్త్రాణి రాఘవం |౧-౨౭-౨౪|

ఊచుః చ ముదితా రామం సర్వే ప్రాంజలయః తదా |

ఇమే చ పరమోదార కింకరాః తవ రాఘవ |౧-౨౭-౨౫|

యద్ యద్ ఇచ్ఛసి భద్రన్ తే తత్ సర్వం కరవామ వై |

తతో రామ ప్రసన్న ఆత్మా తైః ఇతి ఉక్తో మహాబలైః |౧-౨౭-౨౬|

ప్రతిగృహ్య చ కాకుత్స్థః సమాలభ్య చ పాణినా |

మనసా మే భవిష్యధ్వం ఇతి తాని అభ్యచోదయత్ |౧-౨౭-౨౭|

తతః ప్రీత మనా రామో విశ్వామిత్రం మహామునిం |

అభివాద్య మహాతేజా గమనాయ ఉపచక్రమే |౧-౨౭-౨౮|


ఇతి వాల్మీకి రామాయణే ఆది కావ్యే బాలకాండే సప్తవింశః సర్గః |౧-౨౭|