బాలకాండము - సర్గము 26

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీమద్వాల్మీకియరామాయణే బాలకాండే షడ్వింశః సర్గః |౧-౨౬|

వాల్మీకి రామాయణము
రామాయణ కాండములు
1. బాలకాండము
2. అయోధ్యాకాండము
3. అరణ్యకాండము
4. కిష్కింధకాండము
5. సుందరకాండము
6. యుద్ధకాండము
7. ఉత్తరకాండము

మునేర్ వచనం అక్లీబం శ్రుత్వా నరవరాత్మజః |

రాఘవః ప్రాఞ్జలిః భూత్వా ప్రత్యువాచ దృఢవ్రతః |౧-౨౬-౧|

పితుర్ వచన నిర్దేశాత్ పితుర్ వచన గౌరవాత్ |

వచనం కౌశికస్య ఇతి కర్తవ్యం అవిశఙ్కయా |౧-౨౬-౨|

అనుశిష్టో అస్మి అయోధ్యాయాం గురు మధ్యే మహాత్మనా |

పిత్రా దశరథేన అహం న అవజ్ఞేయం చ తద్ వచః |౧-౨౬-౩|

సోఽహం పితుర్వచః శ్రుత్వా శాసనాద్ బ్రహ్మ వాదినః |

కరిష్యామి న సందేహః తాటకా వధం ఉత్తమం |౧-౨౬-౪|

గో బ్రాహ్మణ హితార్థాయ దేశస్య చ హితాయ చ |

తవ చైవ అప్రమేయస్య వచనం కర్తుం ఉద్యతః |౧-౨౬-౫|

ఏవం ఉక్త్వా ధనుర్మధ్యే బధ్వా ముష్టిం అరిందమః |

జ్యా ఘోషం అకరోత్ తీవ్రం దిశః శబ్దేన నాదయన్ |౧-౨౬-౬|

తేన శబ్దేన విత్రస్తాః తాటకా వన వాసినః |

తాటకా చ సుసంక్రుద్ధా తేన శబ్దేన మోహితా |౧-౨౬-౭|

తం శబ్దం అభినిధ్యాయ రాక్షసీ క్రోధ మూర్చితా |

శ్రుత్వా చ అభ్యద్రవత్ క్రుద్ధా యత్ర శబ్దో వినిస్సృతః |౧-౨౬-౮|

తాం దృష్ట్వా రాఘవః క్రుద్ధాం వికృతాం వికృత ఆననాం |

ప్రమాణేన అతి వృద్ధాం చ లక్ష్మణం సోఽభ్యభాషత |౧-౨౬-౯|

పశ్య లక్ష్మణ యక్షిణ్యా భైరవం దారుణం వపుః |

భిద్యేరన్ దర్శనాత్ అస్యా భీరూణాం హృదయాని చ |౧-౨౬-౧౦|

ఏతాం పశ్య దురాధర్షాం మాయా బల సమన్వితాం |

వినివృత్తాం కరోమి అద్య హృత కర్ణాగ్ర నాసికాం |౧-౨౬-౧౧|

న హి ఏనాం ఉత్సహే హంతుం స్త్రీ స్వభావేన రక్షితాం |

వీర్యం చ అస్యా గతిం చ ఏవ హన్యతాం ఇతి మే మతిః |౧-౨౬-౧౨|

ఏవం బ్రువాణే రామే తు తాటకా క్రోధ మూర్ఛితా |

ఉద్యమ్య బాహూం గర్జంతీ రామం ఏవ అభ్యధావత |౧-౨౬-౧౩|

విశ్వామిత్రస్తు బ్రహ్మర్షిః హుంకారేణా అభిభర్త్స్య తాం |

స్వస్తి రాఘవయోః అస్తు జయం చ ఏవ అభ్యభాషత |౧-౨౬-౧౪|

ఉద్ ధున్వానా రజో ఘోరం తాటకా రాఘవౌ ఉభౌ |

రజో మేఘేన మహతా ముహూర్తం సా వ్యమోహయత్ |౧-౨౬-౧౫|

తతో మాయాం సమాస్థాయ శిలా వర్షేణ రాఘవౌ |

అవాకిరత్ సుమహతా తతః చుక్రోధ రాఘవః |౧-౨౬-౧౬|

శిలా వర్షం మహత్ తస్యాః శర వర్షేణ రాఘవః |

ప్రతివార్యో అపధావంత్యాః కరౌ చిచ్ఛేద పత్రిభిః |౧-౨౬-౧౭|

తతః చ్ఛిన్న భుజాం శ్రాంతాం అభ్యాశే పరిగర్జతీం |

సౌమిత్రిః అకరోత్ క్రోధాత్ హృత కర్ణాగ్ర నాసికాం |౧-౨౬-౧౮|

కామ రూపధరా సా తు కృత్వా రూపాణి అనేకశః |

అంతర్ధానం గతా యక్షీ మోహయంతి స్వ మాయయా |౧-౨౬-౧౯|

అశ్మ వర్షం విముంచంతీ భైరవం విచచార సా |

తతః తౌ అశ్మ వర్షేణ కీర్యమాణౌ సమంతతః |౧-౨౬-౨౦|

దృష్ట్వా గాధి సుతః శ్రీఈమాన్ ఇదం వచనం అబ్రవీత్ |

అలం తే ఘృణయా రామ పాపా ఏషా దుష్ట చారిణీ |౧-౨౬-౨౧|

యజ్ఞ విఘ్న కరీ యక్షీ పురా వర్ధేత మాయయా |

వధ్యతాం తావత్ ఏవ ఏషా పురా సంధ్యా ప్రవర్తతే |౧-౨౬-౨౨|

రక్షాంసి సంధ్యా కాలే తు దుర్ధర్షాణి భవంతి హి |

ఇతి ఉక్తః స తు తాం యక్షీం అశ్మ వృష్ట్యా అభివర్షణీం |౧-౨౬-౨౩|

దర్శయన్ శబ్ద వేధిత్వం తాం రురోధ స సాయకైః |

సా రుద్ధా బాణ జాలేన మాయా బల సమన్వితా |౧-౨౬-౨౪|

అభి దుద్రావ కాకుత్స్థం లక్షమణం చ వినేషుదీ |

తాం ఆపతంతీం వేగేన విక్రాంతాం అశనీం ఇవ |౧-౨౬-౨౫|

శరేణ ఉరసి వివ్యాధ సా పపాత మమార చ |

తాం హతాం భీమ సంకాశాం దృష్ట్వా సురపతిః తదా |౧-౨౬-౨౬|

సాధు సాధ్వితి కాకుత్స్థం సురాః చ అపి అభిపూజయన్ |

ఉవాచ పరమ ప్రీతః సహస్రాక్షః పురందరః |౧-౨౬-౨౭|

సురాః చ సర్వే సంహృష్టా విశ్వామిత్రం అథ అబ్రువన్ |

మునే కౌశిక భద్రం తే సహ ఇంద్రాః సర్వే మరుద్ గణాః |౧-౨౬-౨౮|

తోషితాః కర్మణా అనేన స్నేహం దర్శయ రాఘవే |

ప్రజాపతేః కృశాశ్వస్య పుత్రాన్ సత్య పరాక్రమాన్ |౧-౨౬-౨౯|

తపో బల భృతో బ్రహ్మన్ రాఘవాయ నివేదయ |

పాత్రభూతః చ తే బ్రహ్మన్ తవ అనుగమనే రతః |౧-౨౬-౩౦|

కర్తవ్యం సుమహత్ కర్మ సురాణాం రాజ సూనునా |

ఏవం ఉక్త్వా సురాః సర్వే జగ్ముర్ హృష్టా విహాయసం |౧-౨౬-౩౧|

విశ్వామిత్రం పూజయన్ తతః సంధ్యా ప్రవర్తతే |

తతో మునివరః ప్రీతః తాటకా వధ తోషితః |౧-౨౬-౩౨|

మూర్ధ్ని రామం ఉపాఘ్రాయ ఇదం వచనం అబ్రవీత్ |

ఇహ అద్య రజనీం రామ వసామ శుభ దర్శన |౧-౨౬-౩౩|

శ్వః ప్రభాతే గమిష్యామః తద్ ఆశ్రమ పదం మమ |

విశ్వామిత్రః వచః శ్రుత్వా హృష్టో దశరధాత్మజః |౧-౨౬-౩౪|

ఉవాస రజనీం తత్ర తాటకాయా వనే సుఖం |

ముక్త శాపం వనం తత్ చ తస్మిన్ ఏవ తత్ ఆహని |

రమణీయం విబభ్రాజ యథా చైత్ర రథం వనం |౧-౨౬-౩౫|

నిహత్య తాం యక్ష సుతాం స రామః

ప్రశస్యమానః సుర సిద్ధ సంఘైః |

ఉవాస తస్మిన్ మునినా సహ ఏవ

ప్రభాత వేలాం ప్రతి బోధ్యమానః |౧-౨౬-౩౬|


ఇతి వాల్మీకి రామాయణే ఆది కావ్యే బాలకాండే షడ్వింశః సర్గః |౧-౨౬|