బాలకాండము - సర్గము 24

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీమద్వాల్మీకియరామాయణే బాలకాండే చతుర్వింశః సర్గః |౧-౨౪|

వాల్మీకి రామాయణము
రామాయణ కాండములు
1. బాలకాండము
2. అయోధ్యాకాండము
3. అరణ్యకాండము
4. కిష్కింధకాండము
5. సుందరకాండము
6. యుద్ధకాండము
7. ఉత్తరకాండము

తతః ప్రభాతే విమలే కృత ఆహ్నికం అరిందమౌ |

విశ్వామిత్రం పురస్కృత్య నద్యాః తీరం ఉపాగతౌ |౧-౨౪-౧|

తే చ సర్వే మహాత్మానో మునయః సంశ్రిత వ్రతాః |

ఉపస్థాప్య శుభాం నావం విశ్వామిత్రం అథ అబ్రువన్ |౧-౨౪-౨|

ఆరోహతు భవాన్ నావం రాజపుత్ర పురస్కృతః |

అరిష్టం గచ్ఛ పంథానం మా భూత్ కాల విపర్యయః |౧-౨౪-౩|

విశ్వామిత్రః తథా ఇతి ఉక్త్వా తాన్ ఋషీన్ ప్రతిపూజ్య చ |

తతార సహితః తాభ్యాం సరితం సాగరం గమాం |౧-౨౪-౪|

తత్ర శుశ్రావ వై శబ్దం తోయ సంరంభ వర్ధితం |

మధ్యం ఆగమ్య తోయస్య తస్య శబ్దస్య నిశ్చయం |౧-౨౪-౫|

జ్ఞాతు కామో మహాతేజా సహ రామః కనీయసా |

అథ రామః సరిన్ మధ్యే పప్రచ్ఛ ముని పుఙ్గవం |౧-౨౪-౬|

వారిణో భిద్యమానస్య కిం అయం తుములో ధ్వనిః |

రాఘవస్య వచః శ్రుత్వా కౌతూహల సమన్వితం |౧-౨౪-౭|

కథయామాస ధర్మాత్మా తస్య శబ్దస్య నిశ్చయం |

కైలాస పర్వతే రామ మనసా నిర్మితం పరం |౧-౨౪-౮|

బ్రహ్మణా నరశార్దూల తేన ఇదం మానసం సరః |

తస్మాత్ సుస్రావ సరసః సా అయోధ్యాం ఉపగూహతే |౧-౨౪-౯|

సరః ప్రవృత్తా సరయూః పుణ్యా బ్రహ్మ సరః చ్యుతా |

తస్య అయం అతులః శబ్దో జాహ్నవీం అభివర్తతే |౧-౨౪-౧౦|

వారి సంక్షోభజో రామ ప్రణామం నియతః కురు |

తాభ్యాం తు తావుభౌ కృత్వా ప్రణామం అతిధార్మికౌ |౧-౨౪-౧౧|

తీరం దక్షిణం ఆసాద్య జగ్మతుర్ లఘు విక్రమౌ |

స వనం ఘోర సంకాశం దృష్ట్వా నరవరాత్మజః |౧-౨౪-౧౨|

అవిప్రహతం ఐక్ష్వాకః పప్రచ్ఛ ముని పుంగవం |

అహో వనం ఇదం దుర్గం ఝిల్లికా గణ సంయుతం |౧-౨౪-౧౩|

భైరవైః శ్వాపదైః కీర్ణం శకునైః దారుణ ఆరవైః |

నానా ప్రకారైః శకునైః వాశ్యద్భిః భైరవ స్వనైః |౧-౨౪-౧౪|

సింహ వ్యాఘ్ర వరాహైః చ వారణైః చ అపి శోభితం |

ధవ అశ్వకర్ణ కకుభైః బిల్వ తిందుక పాటలైః |౧-౨౪-౧౫|

సంకీర్ణం బదరీభిః చ కిం ను ఏతత్ దారుణం వనం |

తం ఉవాచ మహాతేజా విశ్వామిత్రో మహామునిః |౧-౨౪-౧౬|

శ్రూయతాం వత్స కాకుత్స్థ యస్య ఏతత్ దారుణం వనం |

ఏతౌ జనపదౌ స్ఫీతౌ పూర్వం ఆస్తాం నరోఉత్తమ |౧-౨౪-౧౭|

మలదాః చ కరూషాః చ దేవ నిర్మాణ నిర్మితౌ |

పురా వృత్ర వధే రామ మలేన సమభిప్లుతం |౧-౨౪-౧౮|

క్షుధా చైవ సహస్రాక్షం బ్రహ్మ హత్యా సం ఆవిశత్ |

తం ఇంద్రం మలినం దేవా ఋషయః చ తపోధనాః |౧-౨౪-౧౯|

కలశైః స్నాపయామాసుః మలం చ అస్య ప్రమోచయన్ |

ఇహ భూమ్యాం మలం దత్త్వా దేవాః కారుషం ఏవ చ |౧-౨౪-౨౦|

శరీరజం మహేంద్రస్య తతో హర్షం ప్రపేదిరే |

నిర్మలో నిష్కరూషః చ శుద్ధ ఇంద్రో యథా అభవత్ |౧-౨౪-౨౧|

తతో దేశస్య సుప్రీతో వరం ప్రాదాద్ అనుత్తమం |

ఇమౌ జనపదౌ స్ఫీతౌ ఖ్యాతిం లోకే గమిష్యతః |౧-౨౪-౨౨|

మలదాః చ కరూషాః చ మమ అంగ మల ధారిణౌ |

సాధు సాధు ఇతి తం దేవాః పాకశాసనం అబ్రువన్ |౧-౨౪-౨౩|

దేశస్య పూజాం తాం దృష్ట్వా కృతాం శక్రేణ ధీమతా |

ఏతౌ జనపదౌ స్ఫీతౌ దీర్ఘ కాలం అరిందమ |౧-౨౪-౨౪|

మలదాః చ కరూషాః చ ముదితా ధన ధాన్యతః |

కస్య చిత్ అథ కాలస్య యక్షీ కామ రూపిణీ |౧-౨౪-౨౫|

బలం నాగ సహస్రస్య ధారయంతీ తదా హి ఆభూత్ |

తాటకా నామ భద్రం తే భార్యా సుందస్య ధీమతః |౧-౨౪-౨౬|

మారీచో రాక్షసః పుత్రో యస్యాః శక్ర పరాక్రమః |

వృత్త బాహుర్ మహా శీర్షో విపులా అస్య తనుర్ మహాన్ |౧-౨౪-౨౭|

రాక్షసో భైరవ ఆకారో నిత్యం త్రాసయతే ప్రజాః |

ఇమౌ జనపదౌ నిత్యం వినాశయతి రాఘవ |౧-౨౪-౨౮|

మలదాంశ్చ కరూషాంశ్చ తాటకా దుష్ట చారిణీ |

సా ఇయం పంథానం ఆవృత్య వసతి అధ్యర్ధ యోజనే |౧-౨౪-౨౯|

అత ఏవ చ గంతవ్యం తాటకాయా వనం యతః |

స్వ బాహు బలం ఆశ్రిత్య జహి ఇమాం దుష్ట చారిణీం |౧-౨౪-౩౦|

మత్ నియోగాత్ ఇమం దేశం కురు నిష్కణ్టకం పునః |

న హి కశ్చిత్ ఇమం దేశం శక్తో హి ఆగంతుం ఈదృశం |౧-౨౪-౩౧|

యక్షిణ్యా ఘోరయా రామ ఉత్సాదితం అసహ్యయా |

ఏతత్ తే సర్వం ఆఖ్యాతం యథా ఏతత్ దారుణం వనం |

యక్ష్యా చ ఉత్సాదితం సర్వం అద్య అపి న నివర్తతే |౧-౨౪-౩౨|


ఇతి వాల్మీకి రామాయణే ఆది కావ్యే బాలకాండే చతుర్వింశః సర్గః |౧-౨౪|