బాలకాండము - సర్గము 23

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీమద్వాల్మీకియరామాయణే బాలకాండే త్రయోవింశః సర్గః |౧-౨౩|

వాల్మీకి రామాయణము
రామాయణ కాండములు
1. బాలకాండము
2. అయోధ్యాకాండము
3. అరణ్యకాండము
4. కిష్కింధకాండము
5. సుందరకాండము
6. యుద్ధకాండము
7. ఉత్తరకాండము

ప్రభాతాయాం తు శర్వర్యాం విశ్వామిత్రో మహామునిః |

అభ్యభాషత కాకుత్స్థౌ శయానౌ పర్ణ సంస్తరే |౧-౨౩-౧|

కౌసల్యా సుప్రజా రామ పూర్వా సంధ్యా ప్రవర్తతే |

ఉత్తిష్ఠ నర శార్దూల కర్తవ్యం దైవమాహ్నికం |౧-౨౩-౨|

తస్య ఋషేః పరమ ఉదారం వచః శ్రుత్వా నృప నరోత్తమౌ |

స్నాత్వా కృత ఉదకౌ వీరౌ జేపతుః పరమం జపం |౧-౨౩-౩|

కృత ఆహ్నికౌ మహావీర్యౌ విశ్వామిత్రం తపోధనం |

అభివాద్య అతి సంహృష్టౌ గమనాయ అభితస్థతుః |౧-౨౩-౪|

తౌ ప్రయాంతౌ మహావీర్యౌ దివ్యం త్రిపథగాం నదీం |

దదృశా తే తతః తత్ర సరయ్వాః సంగమే శుభే |౧-౨౩-౫|

తత్ర ఆశ్రమ పదం పుణ్యం ఋషీణాం భావీత ఆత్మానాం |

బహు వర్ష సహస్రాణి తప్యతాం పరమం తపః |౧-౨౩-౬|

తం దృష్ట్వా పరమ ప్రీతౌ రాఘవౌ పుణ్యం ఆశ్రమం |

ఊచతుః తం మహాత్మానం విశ్వామిత్రం ఇదం వచః |౧-౨౩-౭|

కస్య అయం ఆశ్రమః పుణ్యః కో ను అస్మిన్ వసతే పుమాన్ |

భగవన్ శ్రోతుం ఇచ్ఛావః పరం కౌతూహలం హి నౌ |౧-౨౩-౮|

తయోః తద్ వచనం శ్రుత్వా ప్రహస్య మునిపుంగవః |

అబ్రవీత్ శ్రూయతాం రామ యస్య అయం పూర్వ ఆశ్రమః |౧-౨౩-౯|

కందర్పో మూర్తిమాన్ ఆసీత్ కామ ఇతి ఉచ్యతే బుధైః |

తపస్యంతం ఇహ స్థాణుం నియమేన సమాహితం |౧-౨౩-౧౦|

కృత ఉద్వాహం తు దేవేశం గచ్ఛంతం స మరుద్ గణం |

ధర్షయామాస దుర్మేధా హుం కృతః చ మహాత్మనా |౧-౨౩-౧౧|

అవధ్యతః చ రుద్రేణ చక్షుషా రఘు నందన |

వ్యశీర్యంత శరీరాత్ స్వాత్ సర్వ గాత్రాణి దుర్మతేః |౧-౨౩-౧౨|

తత్ర గాత్రం హతం తస్య నిర్దగ్ధస్య మహాత్మనః |

అశరీరః కృతః కామః క్రోధాత్ దేవ ఈశ్వరేణ హ |౧-౨౩-౧౩|

అనఙ్గ ఇతి విఖ్యాతః తదా ప్రభృతి రాఘవ |

స చ అఙ్గ విషయః శ్రీమాన్ యత్ర అంగం స ముమోచ హ |౧-౨౩-౧౪|

తస్య అయం ఆశ్రమః పుణ్యః తస్య ఇమే మునయః పురా |

శిష్యా ధర్మపరా వీర తేషాం పాపం న విద్యతే |౧-౨౩-౧౫|

ఇహ అద్య రజనీం రామ వసేమ శుభ దర్శన |

పుణ్యయోః సరితోః మధ్యే శ్వః తరిష్యామహే వయం |౧-౨౩-౧౬|

అభిగచ్ఛామహే సర్వే శుచయః పుణ్యం ఆశ్రమం |

ఇహ వాసః పరోఽస్మాకం సుఖం వస్త్యామహే వయం |౧-౨౩-౧౭|

స్నాతాః చ కృత జప్యాః చ హుత హవ్యా నరోత్తమ |

తేషాం సంవదతాం తత్ర తపో దీర్ఘేణ చక్షుషా |౧-౨౩-౧౮|

విజ్ఞాయ పరమ ప్రీతా మునయో హర్షం ఆగమన్ |

అర్ఘ్యం పాద్యం తథా ఆతిథ్యం నివేద్య కుశికాత్మజే |౧-౨౩-౧౯|

రామ లక్ష్మణయోః పశ్చాత్ అకుర్వన్ అతిథి క్రియాం |

సత్కారం సం అనుప్రాప్య కథాభిః అభిరంజయన్ |౧-౨౩-౨౦|

యథా అర్హం అజపన్ సంధ్యాం ఋషయః తే సమాహితాః |

తత్ర వాసిభిః ఆనీతా మునిభిః సువ్రతైః సహ |౧-౨౩-౨౧|

న్యవసన్ సుసుఖం తత్ర కామ ఆశ్రమ పదే తథా |

కథాభిరభిరామభిరభిరమౌ నృపాత్మజౌ |

యద్వా -

కథాభిః అభి రామభిః అభి రమౌ నృప ఆత్మజౌ

రమయామాస ధర్మాత్మా కౌశికో మునిపుఙ్గవః |౧-౨౩-౨౨|


ఇతి వాల్మీకి రామాయణే ఆది కావ్యే బాలకాండే త్రయోవింశః సర్గః |౧-౨౩|