బాలకాండము - సర్గము 22

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీమద్వాల్మీకియరామాయణే బాలకాండే ద్వావింశః సర్గః |౧-౨౨|

వాల్మీకి రామాయణము
రామాయణ కాండములు
1. బాలకాండము
2. అయోధ్యాకాండము
3. అరణ్యకాండము
4. కిష్కింధకాండము
5. సుందరకాండము
6. యుద్ధకాండము
7. ఉత్తరకాండము

తథా వసిష్టే బ్రువతి రాజా దశరథః స్వయం |

ప్రహృష్ట వదనో రామం ఆజుహావ స లక్ష్మణం |౧-౨౨-౧|

కృతః స్వస్త్యయనం మాత్రా పిత్రా దశరథేన చ |

పురోధసా వసిష్ఠేన మఙ్గలైః అభిమంత్రితం |౧-౨౨-౨|

స పుత్రం మూర్ధ్ని ఉపాఘ్రాయ రాజా దశరథః తదా |

దదౌ కుశిక పుత్రాయ సుప్రీతేన అంతరాత్మనా |౧-౨౨-౩|

తతో వాయుః సుఖ స్పర్శో నీరజస్కో వవౌ తదా |

విశ్వామిత్ర గతం రామం దృష్ట్వా రాజీవ లోచనం |౧-౨౨-౪|

పుష్ప వృష్టిః మహతీ ఆసీత్ దేవ దుందుభినిఃస్వనైః |

శఙ్ఖ దుందుభినిర్ఘోషః ప్రయాతే తు మహాత్మని |౧-౨౨-౫|

విశ్వామిత్రో యయౌ అగ్రే తతో రామో మహాయశాః |

కాక పక్ష ధరో ధన్వీ తం చ సౌమిత్రిః అన్వగాత్ |౧-౨౨-౬|

కలాపినౌ ధనుష్పాణీ శోభయానౌ దిశో దశ |

విశ్వామిత్రం మహాత్మానం త్రి శీర్షౌ ఇవ పన్నగౌ |

అనుజగ్మతుః అక్షుద్రౌ పితామహం ఇవ అశ్వినౌ |౧-౨౨-౭|

తదా కుశిక పుత్రం తు ధనుష్పాణీ స్వలంకృతౌ |

బద్ధ గోధ అంగులి త్రాణౌ ఖడ్గవంతౌ మహాద్యుతీ |౧-౨౨-౮|

కుమారౌ చారు వపుషౌ భ్రాతరౌ రామ లక్ష్మణౌ |

అనుయాతౌ శ్రియా దీప్తౌ శోభయేతాం అనిందితౌ |౧-౨౨-౯|

స్థాణుం దేవం ఇవ అచింత్యం కుమారౌ ఇవ పావకీ |

అధ్యర్ధ యోజనం గత్వా సరయ్వా దక్షిణే తటే |౧-౨౨-౧౦|

రామా ఇతి మధురాం వాణీం విశ్వామిత్రః అభ్యభాషత |

గృహాణ వత్స సలిలం మా భూత్ కాలస్య పర్యయః |౧-౨౨-౧౧|

మంత్ర గ్రామం గృహాణ త్వం బలాం అతిబలాం తథా |

న శ్రమో న జ్వరో వా తే న రూపస్య విపర్యయః |౧-౨౨-౧౨|

న చ సుప్తం ప్రమత్తం వా ధర్షయిష్యంతి నైరృతాః |

న బాహ్వోః సదృశో వీర్యే పృథివ్యాం అస్తి కశ్చన |౧-౨౨-౧౩|

త్రిషు లోకేషు వా రామ న భవేత్ సదృశః తవ |

బలాం అతిబలాం చైవ పఠతః తాత రాఘవ |౧-౨౨-౧౪|

న సౌభాగ్యే న దాక్షిణ్యే న జ్ఞానే బుద్ధి నిశ్చయే |

న ఉత్తరే ప్రతి వక్తవ్యే సమో లోకే తవ అనఘ |౧-౨౨-౧౫|

ఏతత్ విద్యా ద్వయే లబ్ధే న భవేత్ సదృశః తవ |

బలా చ అతిబలా చైవ సర్వ జ్ఞానస్య మాతరౌ |౧-౨౨-౧౬|

క్షుత్ పిపాసే న తే రామ భవిష్యేతే నరోత్తమ |

బలాం అతిబలాం చైవ పఠతః తాత రాఘవ |౧-౨౨-౧౭|

గృహాణ సర్వ లోకస్య గుప్తయే రఘు నందన |

విద్యా ద్వయం అధీయానే యశః చ అథ భవేత్ భువి |

పితామహ సుతే హి ఏతే విద్యే తేజః సమన్వితే |౧-౨౨-౧౮|

ప్రదాతుం తవ కాకుత్థ్స సదృశః త్వం హి పార్థివ |

కామం బహుగుణాః సర్వే త్వయి ఏతే న అత్ర సంశయః |౧-౨౨-౧౯|

తపసా సంభృతే చ ఏతే బహు రూపే భవిష్యతః |

తతో రామో జలం స్పృష్ట్వా ప్రహృష్ట వదనః శుచిః |౧-౨౨-౨౦|

ప్రతి జగ్రాహ తే విద్యే మహర్షేర్ భావిత ఆత్మనః |

విద్యా సముదితో రామః శుశుభే భీమ విక్రమః |౧-౨౨-౨౧|

సహస్ర రశ్మిః భగవాన్ శరదీవ దివాకరః |

గురు కార్యాణి సర్వాణి నియుజ్య కుశిక ఆత్మజే |

ఊషుః తాం రజనీం తత్ర సరయ్వాం సుసుఖం త్రయః |౧-౨౨-౨౨|

దశరథనృపసూనుసత్తమాభ్యాం

తృణ శయనే అనుచితే తదా ఉషితాభ్యాం |

కుశిక సుత వచోఽనులాలితాభ్యాం |

సుఖమివ సా విబభౌ విభావరీ చ |౧-౨౨-౨౩|ఇతి వాల్మీకి రామాయణే ఆది కావ్యే బాలకాండే ద్వావింశః సర్గః |౧-౨౨|