బాలకాండము - సర్గము 21

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీమద్వాల్మీకియరామాయణే బాలకాండే ఏకవింశః సర్గః |౧-౨౧|

వాల్మీకి రామాయణము
రామాయణ కాండములు
1. బాలకాండము
2. అయోధ్యాకాండము
3. అరణ్యకాండము
4. కిష్కింధకాండము
5. సుందరకాండము
6. యుద్ధకాండము
7. ఉత్తరకాండము

తత్ శ్రుత్వా వచనం తస్య స్నేహ పర్యాకులాక్షరం |

సమన్యుః కౌశికో వాక్యం ప్రతి ఉవాచ మహీపతిం |౧-౨౧-౧|

పూర్వం అర్థం ప్రతి శ్రుత్య ప్రతిజ్ఞాం హాతుం ఇచ్ఛసి |

రాఘవాణాం అయుక్తోఽయం కులస్య అస్య విపర్యయః |౧-౨౧-౨|

యద్ ఇదం తే క్షమం రాజన్ గమిష్యామి యథా ఆగతం |

మిథ్యా ప్రతిజ్ఞః కాకుత్స్థ సుఖీ భవ సు హృద్ వృతః |౧-౨౧-౩|

తస్య రోష పరీతస్య విశ్వామిత్రస్య ధీమతః |

చచాల వసుధా కృత్స్నా దేవానాం చ భయం |౧-౨౧-౪|

త్రస్త రూపం తు విజ్ఞాయ జగత్సర్వం మహాన్ ఋషిః |

నృపతిం సువ్రతో ధీరో వసిష్ఠో వాక్యం అబ్రవీత్ |౧-౨౧-౫|

ఇక్ష్వాకూణాం కులే జాతః సాక్షాత్ ధర్మ ఇవ అపరః |

ధృతిమాన్ సువ్రతః శ్రీమాన్ న ధర్మం హాతుం అర్హసి |౧-౨౧-౬|

త్రిషు లోకేషు విఖ్యాతో ధర్మాత్మా ఇతి రాఘవ |

స్వ ధర్మం ప్రతిపద్యస్వ న అధర్మం వోఢుం అర్హసి |౧-౨౧-౭|

ప్రతి శ్రుత్య కరిష్యే ఇతి ఉక్తం వాక్యం అకుర్వతః |

ఇష్టాపూర్త వధో భూయాత్ తస్మాత్ రామం విసర్జయ |౧-౨౧-౮|

కృతాస్త్రం అకృతాస్త్రం వా న ఏవం శక్ష్యంతి రాక్షసాః |

గుప్తం కుఇశిక పుత్రేణ జ్వలనేన అమృతం యథా |౧-౨౧-౯|

ఏష విగ్రహవాన్ ధర్మ ఏష వీర్యవతాం వరః |

ఏష విద్య అధికో లోకే తపసః చ పరాయణం |౧-౨౧-౧౦|

ఏషో అస్త్రాన్ వివిధాన్ వేత్తి త్రైలోక్యే స చరాచరే |

న ఏనం అన్యః పుమాన్ వేత్తి న చ వేత్స్యంతి కేచన |౧-౨౧-౧౧|

న దేవా న ఋషయః కే చిత్ న అమరా న చ రాక్షసాః |

గంధర్వ యక్ష ప్రవరాః స కిన్నర మహోరగాః |౧-౨౧-౧౨|

సర్వ అస్త్రాణి కృశాశ్వస్య పుత్రాః పరమ ధార్మికాః |

కౌశికాయ పురా దత్తా యదా రాజ్యం ప్రశాసతి |౧-౨౧-౧౩|

తే అపి పుత్రా కృశాశ్వస్య ప్రజాపతి సుతా సుతాః |

న ఏక రూపా మహావీర్యా దీప్తిమంతో జయావహాః |౧-౨౧-౧౪|

జయా చ సుప్రభా చ ఏవ దక్ష కన్యే సుమధ్యమే |

తే సూతే అస్త్ర శస్త్రాణి శతం పరమ భాస్వరం |౧-౨౧-౧౫|

పంచాశతం సుతాన్ లేభే జయా లబ్ధ వరా వరాన్ |

వధాయాసురసైన్యానామప్రమేయానరూపిణః - యద్వా -

వధాయ అసుర సైన్యానాం అప్రమేయాన్ అరూపిణః |౧-౨౧-౧౬|

సుప్రభా అజనయత్ చ అపి పుత్రాన్ పంచాశతం పునః |

సంహారాన్ నామ దుర్ధర్షాన్ దురాక్రామాన్ బలీయసః |౧-౨౧-౧౭|

తాని చ అస్త్రాణి వేత్తి ఏష యథావత్ కుశిక ఆత్మజః |

అపూర్వాణాం చ జననే శక్తో భూయః చ ధర్మవిత్ |౧-౨౧-౧౮|

తేన అస్య ముని ముఖ్యస్య ధర్మజ్ఞస్య మహాత్మనః |

న కించిద్ అస్తి అవిదితం భూతం భవ్యం చ రాఘవ |౧-౨౧-౧౯|

ఏవం వీర్యో మహాతేజా విశ్వామిత్రో మహా యశాః |

న రామ గమనే రాజన్ సంశయం గంతుం అర్హసి |౧-౨౧-౨౦|

తేషాం నిగ్రహణే శక్తః స్వయం చ కుశికాత్మజః |

తవ పుత్ర హితార్థాయ త్వాం ఉపేత్య అభి యాచతే |౧-౨౧-౨౧|

ఇతి ముని వచనాత్ ప్రసన్న చిత్తో

రఘు వృషభః చ ముమోద పార్థివ అగ్ర్యః |

గమనం అభిరురోచ రాఘవస్య

ప్రథిత యశాః కుశిక ఆత్మజాయ బుధ్యా |౧-౨౧-౨౨|


ఇతి వాల్మీకి రామాయణే ఆది కావ్యే బాలకాండే ఏకవింశః సర్గః |౧-౨౧|