బాలకాండము - సర్గము 20

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీమద్వాల్మీకియరామాయణే బాలకాండే వింశః సర్గః |౧-౨౦|

వాల్మీకి రామాయణము
రామాయణ కాండములు
1. బాలకాండము
2. అయోధ్యాకాండము
3. అరణ్యకాండము
4. కిష్కింధకాండము
5. సుందరకాండము
6. యుద్ధకాండము
7. ఉత్తరకాండము

తత్ శ్రుత్వా రాజ శార్దూలో విశ్వామిత్రస్య భాషితం |

ముహూర్తం ఇవ నిస్సజ్ఞః సజ్ఞావాన్ ఇదం అబ్రవీత్ |౧-౨౦-౧|

ఊన షోడశ వర్షో మే రామో రాజీవ లోచనః |

న యుద్ధ యోగ్యతాం అస్య పశ్యామి సహ రాక్షసైః |౧-౨౦-౨|

ఇయం అక్షౌహిణీ సేనా యస్య అహం పతిః ఈశ్వరః |

అనయా సహితో గత్వా యోద్ధ అహం తైర్ నిశాచరైః |౧-౨౦-౩|

ఇమే శూరాః చ విక్రాంతా భృత్యాః మే అస్త్ర విశారదాః |

యోగ్యా రక్షోగణైః యోద్ధుం న రామం నేతుం అర్హసి |౧-౨౦-౪|

అహం ఏవ ధనుష్పాణిః గోప్తా సమర మూర్ధని |

యావత్ ప్రాణాన్ ధరిష్యామి తావత్ యోత్స్యే నిశాచరైః |౧-౨౦-౫|

నిర్విఘ్నా వ్రత చర్యా సా భవిష్యతి సురక్షితా |

అహం తత్ర ఆగమిష్యామి న రామం నేతుం అర్హసి |౧-౨౦-౬|

బాలో హి అకృత విద్యః చ న చ వేత్తి బలాబలం |

న చ అస్త్ర బల సంయుక్తో న చ యుద్ధ విశారదః |౧-౨౦-౭|

న చ అసౌ రక్షసా యోగ్యః కూట యుద్ధా హి రాక్షసా |

విప్రయుక్తో హి రామేణ ముహూర్తం అపి న ఉత్సహే |౧-౨౦-౮|

జీవితుం ముని శార్దూల న రామం నేతుం అర్హసి |

యది వా రాఘవం బ్రహ్మన్ నేతుం ఇచ్ఛసి సువ్రత |౧-౨౦-౯|

చతురంగ సమాయుక్తం మయా సహ చ తం నయ |

షష్టిః వర్ష సహస్రాణి జాతస్య మమ కౌశిక |౧-౨౦-౧౦|

కృచ్ఛ్రేణ ఉత్పాదితః చ అయం న రామం నేతుం అర్హసి |

చతుర్ణాం ఆత్మజానాం హి ప్రీతిః పరమికా మమ |౧-౨౦-౧౧|

జ్యేష్ఠే ధర్మ ప్రధానే చ న రామం నేతుం అర్హసి |

కిం వీర్యాః రాక్షసాః తే చ కస్య పుత్రాః చ కే చ తే |౧-౨౦-౧౨|

కథం ప్రమాణాః కే చ ఏతాన్ రక్షంతి మునిపుంగవ |

కథం చ ప్రతి కర్తవ్యం తేషాం రామేణ రక్షసాం |౧-౨౦-౧౩|

మామకైః వా బలైః బ్రహ్మన్ మయా వా కూట యోధినాం |

సర్వం మే శంస భగవన్ కథం తేషాం మయా రణే|౧-౨౦-౧౪|

స్థాతవ్యం దుష్ట భావానాం వీర్యోత్సిక్తా హి రాక్షసాః |

తస్య తద్ వచనం శ్రుత్వా విశ్వామిత్రో అభ్యభాషత |౧-౨౦-౧౫|

పౌలస్త్య వంశ ప్రభవో రావణో నామ రాక్షసః |

స బ్రహ్మణా దత్త వరః త్రైలోక్యం బాధతే భృశం |౧-౨౦-౧౬|

మహాబలో మహావీర్యో రాక్షసైః బహుభిః వృతః |

శ్రూయతే చ మహారాజా రావణో రాక్షస అధిపః |౧-౨౦-౧౭|

సాక్షాత్ వైశ్రవణ భ్రాతా పుత్రో విశ్రవసో మునేః |

యదా న ఖలు యజ్ఞస్య విఘ్న కర్తా మహాబలః |౧-౨౦-౧౮|

తేన సంచోదితౌ తౌ తు రాక్షసౌ చ మహాబలౌ |

మారీచః చ సుబాహుః చ యజ్ఞ విఘ్నం కరిష్యతః |౧-౨౦-౧౯|

ఇతి ఉక్తో మునినా తేన రాజా ఉవాచ మునిం తదా |

న హి శక్తో అస్మి సంగ్రామే స్థాతుం తస్య దురాత్మనః |౧-౨౦-౨౦|

స త్వం ప్రసాదం ధర్మజ్ఞ కురుష్వ మమ పుత్రకే |

మమ చ ఏవ అల్ప భాగ్యస్య దైవతం హి భవాన్ గురుః |౧-౨౦-౨౧|

దేవ దానవ గంధర్వా యక్షాః పతగ పన్నగాః|

న శక్తా రావణం సోఢుం కిం పునర్ మానవా యుధి |౧-౨౦-౨౨|

స తు వీర్యవతాం వీర్యం ఆదత్తే యుధి రావణః |

తేన చ అహం న శక్తోఽస్మి సంయోద్ధుం తస్య వా బలైః |౧-౨౦-౨౩|

సబలో వా మునిశ్రేష్ఠ సహితో వా మమ ఆత్మజైః |

కథం అపి అమర ప్రఖ్యం సంగ్రామాణాం అకోవిదం |౧-౨౦-౨౪|

బాలం మే తనయం బ్రహ్మన్ నైవ దాస్యామి పుత్రకం |

అథ కాల ఉపమౌ యుద్ధే సుతౌ సుందోపసుందయోః |౧-౨౦-౨౫|

యజ్ఞ విఘ్న కరౌ తౌ తే న ఏవ దాస్యామి పుత్రకం |

మారీచః చ సుబాహుః చ వీర్యవంతౌ సుశిక్షితౌ |౧-౨౦-౨౬|

తయోః అన్యతరం యోద్ధుం యాస్యామి స సుహృత్ గణః |

అన్యథా త్వనునేష్యామి భవంతం సహ బాంధవ |౧-౨౦-౨౭|

ఇతి నరపతి జల్పనాత్ ద్విజేంద్రం

కుశిక సుతం సుమహాన్ వివేశ మన్యుః |

సు హుత ఇవ మఖే అగ్నిః ఆజ్య సిక్తః

సమభవత్ ఉజ్వలితో మహర్షి వహ్నిః |౧-౨౦-౨౮|


ఇతి వాల్మీకి రామాయణే ఆది కావ్యే బాలకాండే వింశః సర్గః |౧-౨౦|