బసవరాజు అప్పారావు గీతములు/వృధాన్వేషణము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

వృధాన్వేషణము

       విశ్వమం దెంతగాలించి వెదకిచూచి
       నా త్వదీయమయమ్మూ కానట్టిచోటు
       కానిపించుటలేదు నా కన్నులకును
       వెఱ్ఱినై లేనిదానికే వెదకినానొ ?

       ఊహపై యూహ లల లట్టు లుబ్బియెగసి
       ఊతలూగించు నా లోలహృదయనౌక
       చెలియరో! తీరమన్నది చేరగలదొ?
       మునిగిపోవునొ ప్రలయంపు ముంపులోన!

శారదాభంగము

       అమ్మరో! శారదా! యిటు లాతురమ్ము
       తోడ బరువెత్తె దే కీడు మూడెనమ్మ?
       నెమలివాహన మేమాయె, నెమ్మొగమ్ము
       వాడి, కళదక్కి, శుష్కించి వ్రాలెనేమి?

       విద్యలకు పుట్టినిల్లువై విమలకీర్తి
       వెల్గుదేవివి నీ విట్లు వెఱ్ఱివోలె