బసవరాజు అప్పారావు గీతములు/రాగిణి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

మిన్నుపై హఠాత్తుగాను
మెఱపు మెఱసినట్టులయ్యె దేవ! నా ||

వలపునిండి వచ్చిన నీ
వాంఛ దీర్పనైతి నంచు
మెలవేసుకపోవు హృదయ
మెట్లు బ్రతుకుదాన నింక

ప్రణయపూర్ణ హృదయుడవై
భాసమాన దేహుడవై
దేవ! నా కనుల యెదుట
తేజరిల్లు మెప్పటట్లు.

రాగిణి

చూడ జూడ నీ రూపము
సుందరమై యొప్పు దేవ!

సొక్కి సొక్కి నీ వలపున
సోలి పరవశత గందును!

    వినగ వినగ నీ నామము
    వీనుల విందౌను నాథ!

చనగ చనగ నీ జాడల
సౌఖ్యము మునుముందె తోచు!

తలప తలప నీ లీలలు
తనువు పులకరించు స్వామి!

వలచి వలచి దేవ నిన్నె
వంతలెల్ల మరచిపోతి!

ముసిడిపండు

మరకత మాణిక్య మనుచు
మనసుపడితి గాదె మనమ?
కైవశమయినంతనె యది
గాజుపూస యయ్యె నొక్కొ?

    బంగరుగని యంచు నెంతొ
    బ్రమసి బ్రమసి మురిసితీవు
    చితమెల్ల సురిగిపొవ
    నిత్తడిగా మారె నొక్కొ?