బసవరాజు అప్పారావు గీతములు/ఉత్తుత్త పెళ్ళి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

        ద్వారమా! నాధు
        డే దారిబడి పాయెనే?
        కన్నిబాబా! నీకు
        కలలైన రాలేద?

              లేపలైనా లేపలేదే?
                      మోము
              చూపనైనా చూపలేదే!


ఉత్తుత్త పెళ్ళి

        పెళ్ళిపందిట్లోన పెద్ద లంతాను
        వేంచేసి వున్నారు పెళ్ళికొడు కేడి?
        ముత్యాలముంగిట్లో ముత్తైదులంతా
        కూచునుండిరి పెళ్ళికూతు రేమాయె!

        బాజా భజింత్రీలు పల్లకీవాళ్ళు
        కచ్చేరి సావిట్లొ కాచుకున్నారు!
        వీధి వీధుల ప్రజలు వేలాదివేలు
        వేచియున్నారైతె పెళ్లుత్తదేనా?