బసవరాజు అప్పారావు గీతములు/ఆశాకిరణము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఆశాకిరణము

శుభ్రజ్యోత్స్నకు వన్నె గూర్చు నీ
సోయగంబు గనువారే లేరే?
విభ్రాంతి గొల్పునీ దివ్యప్రభ
వీక్షించువారు లేరే కాంతా?
రాల్గరిగించెడు నీప్రేమరాగ
మాలించువారె లేరే యింతీ?
కాలము నిరవధి పృథ్వి విపులమౌ
జాలింబడియెద వేలే బేలా?

గగన కుసుమములు

ఆకాశసుమముల నంద మౌనంచు
పొలతి యాశాలతన్‌ బోషింతు వేలె?
శ్రీకృష్ణుపదదివ్యసీమ శోభిల్లు
బూజాసుమంబుల బూయింపరాదె?
    పలురంగులను కన్ను లలరించునంచు
    నాశాదళమ్ముల గోసెదే లింతి?