బసవరాజు అప్పారావు గీతములు/ఆదర్శము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శీత విఫలవాత శాతాసిహతిని
    పలురంగులాకులు నిలువ వోబేల?
బంగారుచెం డ్లటు రంగారునంచు
కాంక్షాఫలమ్ముల కాసింతె యింతి?
క్రూరమృత్యు విషోరగోగ్రకీలలను
అమృతఫలమును విషమ్మయి పోవునేమొ!

ఆదర్శము

ఆకసమున చిఱుమబ్బుల చాటున
        నడగి దాగుమూత లాడె దేలే?
నీ కళ్యాణాకృతి శోభ తెలియ
        నిలచి తాండవము సేయవె మూర్తీ
చినుకుచినుకులుగ తేనెతుంపురుల
        జిలుకుచు చవు లూరించెద వేలే?
ఘనధారాపాతముగ నమృత మా
        కాశవాహినీ వర్షింపగదే!

కూనురాగముల దీయు న న్నిటు
     కొనిపోయెదవే వింతసీమలకు?
మానిని, యిచ్చట నొక్కింత నిలిచి
మదిలోనిమాట జెప్పిపోగదే?

జీవనావ

ఎన్ని సంద్రముల నెన్ని నదంబుల
    నీ జీవనావ గడపితి నౌరా
కన్నులకు నెత్తు రెగదట్టెదు నది
    జ్ఞాపకమ్మునకు వచ్చెడి నేనిన్‌!
ఘోరమౌ తుపానుమధ్యమున బడి
    కొట్టుకొనుచు జీవితాశ వీడుచు
కారుణ్యరాశియౌ పరమేశ్వరు
    కరుణ నెట్లొ బ్రతికి బైటబడితిన్‌.
సుడిగుండంబుల జిక్కుక బిఱబిఱ
    సురసుర దిరుగుచు మునుగుచు దేలుచు