ప్రబంధ రత్నావళి

వికీసోర్స్ నుండి
(ప్రబంధరత్నావళి నుండి మళ్ళించబడింది)
Jump to navigation Jump to search

ప్రబంధ రత్నావళి

ప్రాచీన పద్యసంకలనము
సంపాదకులు

వేటూరి ప్రభాకరశాస్త్రిగారుపీఠిక

కళాప్రపూర్ణ, విద్యారత్న

శ్రీ నిడుదవోలు వేంకటరావుగారు


ప్రచురణము

శ్రీ ప్రభాకర పరిశోధకమండలి

హైదరాబాదు.


శ్రీ ప్రభాకర పరిశోధకమండలి ప్రచురణము

ద్వితీయ ముద్రణము - 1500 ప్రతులు.

మే, 1976. నల – వసంతము.

సర్వస్వామ్య సంకలితము.


PRABANDHA RATNAVALI

By. Late Sri. Veturi Prabhakara Sastri


Published by,

SRI PRABHAKARA PARISODHAKA MANDALI

10-3-379/1, Vijayanagar Colony,

HYDERABAD-500028.

Price: Rs. 15/


Printed at

CHANDRASEKHARA PRINTING WORKS,

Nampalli-HYDERABAD.


Copies can be had from the Publishers

and at

SREE BHARATI ENTERPRISES,

H. No. 4. Housing Board Colony, Lala Pet,

HYDERABAD-500040.

క. సుతుఁడుఁ దటాకముదేవా
   యతనము నల్లిల్లు నిధియు నారామము స
   త్కృతియు ననుసంతతులయం
   దతిశయము ప్రబంధమెపుడు నక్షయ మగుటన్.
                                           [పుట 85 - ప. 406]