ప్రథమ స్కంధ ఉపోద్ఘాతము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
తెలుగు భాగవతము (ప్రథమ స్కంధ ఉపోద్ఘాతము)
రచయిత: పోతన


(1-1-శా.)[మార్చు]

శ్రీ కైవల్య పదంబుఁ జేరుటకునై చింతించెదన్ లోక ర 1
క్షైకారంభకు భక్త పాలన కళా సంరంభకున్ దానవో 2
ద్రేకస్తంభకుఁ గేళి లోల విలసదృగ్జాల సంభూత నా 3
నా కంజాత భవాండ కుంభకు మహానందాంగనాడింభకున్. 4

(1-2-ఉ.)[మార్చు]

వాలిన భక్తి మ్రొక్కెద నవారిత తాండవ కేళికిన్ దయా 1
శాలికి శూలికిన్ శిఖరిజా ముఖ పద్మ మయూఖ మాలికిన్ 2
బాల శశాంక మౌళికిఁగ పాలికి మన్మథ గర్వ పర్వతో 3
న్మూలికి నారదాది మునిము ఖ్య మనస్సరసీరుహాలికిన్. 4

(1-3-ఉ.)[మార్చు]

ఆతత సేవఁ జేసెద సమస్త చరాచర భూత సృష్టి వి 1
జ్ఞాతకు భారతీ హృదయ సౌఖ్య విధాతకు వేదరాశి ని 2
ర్ణేతకు దేవతా నికర నేతకుఁ గల్మష జేతకున్ నత 3
త్రాతకు ధాతకున్ నిఖిల తాపస లోక శుభ ప్రదాతకున్. 4

(1-4-వ.)[మార్చు]

అని నిఖిల భువన ప్రధాన దేవతా వందనంబు సేసి. 1

(1-5-ఉ.)[మార్చు]

ఆదర మొప్ప మ్రొక్కిడుదు నద్రి సుతా హృదయానురాగ సం 1
పాదికి దోషభేదికిఁ బ్రపన్నవినోదికి విఘ్నవల్లికా 2
చ్ఛేదికి మంజువాదికి నశేష జగజ్జన నంద వేదికిన్ 3
మోదకఖాదికిన్ సమద మూషక సాదికి సుప్రసాదికిన్. 4

(1-6-ఉ.)[మార్చు]

క్షోణితలంబునన్ నుదురు సోఁకఁగ మ్రొక్కి నుతింతు సైకత 1
శ్రోణికిఁ జంచరీక చయ సుందరవేణికి రక్షితామర 2
శ్రేణికిఁ దోయజాతభవ చిత్త వశీకరణైక వాణికిన్ 3
వాణికి నక్షదామ శుక వారిజ పుస్తక రమ్య పాణికిన్. 4

(1-16-సీ.)[మార్చు]

మెఱుఁగు చెంగటనున్న మేఘంబు కైవడి 1
నువిద చెంగట నుండ నొప్పువాఁడు 2
చంద్రమండల సుధాసారంబు పోలిక 3
ముఖమునఁ జిఱునవ్వు మొలచువాఁడు 4
వల్లీయుత తమాల వసుమతీజము భంగిఁ 5
బలువిల్లు మూఁపునఁబరఁగువాఁడు 6
నీలనగాగ్ర సన్నిహిత భానుని భంగి 7
ఘన కిరీటము దలఁ గలుగువాఁడు 8

(1-16.1-ఆ.)[మార్చు]

పుండరీకయుగముఁ బోలు కన్నుల వాఁడు 9
వెడఁద యురమువాఁడు విపులభద్ర 10
మూర్తివాఁడు రాజముఖ్యుఁ డొక్కరుఁడు నా 11
కన్నుఁగవకు నెదురఁ గానఁబడియె. 12