పుట:Uttara Ramayanamu Kankanti Paparaju.pdf/30

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


________________

శ్రీ మ దు త్తర రామా య ణ ము తే, యేకొఱంతయు లేక యస్తోకభ కి , చే ని జేశునిపరిచర్య సేయు, నెపుడు ధర గుణధామ పతి దేవ తాలలామ, భవ్యమతి పేటి నం సమాంజావూ. 31 క. ఆనరసమాంబగర్భాం, భోనిధీ నమ్ముతా అంశుచందమున దానయశో నూనవి భావిభవైక'ని, ధానం బనప్పయ ప్రధానుఁటు వొడమెన . 35 మ. దయమానాత్త దయాబ్దిగు పవివి 2-3 వై దుషీ భోజభూ దయితగామణి పూర్వదాళ్ళిమసనూధః కారిదాన ప్రభూ తయశోభౌతది శావకాశుఁడు మహోగ భూత వామాంగు డి ప్పయమం శ్రీశ్వసఁ డమహామహు నుతా: పం 'జెల్ల దే యెయ్యెడ. 36 తే. వినయమున కిము దాక్షిణ్యమునకు నెలవు సత్యమున కాస్పదము సదాచారమునకు, బాపు నైపుణ్యమునకుఁ జేపట్టు గొను, యలవియె సుతింపఁ గంకంటి యప్పుఘునుని. క. జననుతుఁ డయ్యప్పఘనుం, డనఘు డు చిదురూరినరసయకుఁ దీమ మకు దనుజామణి యై గుణములఁ, బెసుకొందిన నరసమాంబఁ 'బె 'డిలియయ్యెన్ . 38 సీ. తలఁప సురాధీశుతల్లి గాకుం డెనే నది నించుక సాటి యనఁగ వచ్చు రూఢిగా దోషాకరునిఁ బెంపకుండానే ననసూయ నింత జో ..నఁగ వచ్చు శక్తి గర్ఫీకరించక యుండెనే నరుంధతీ నొక్క గతి నీ ఓ నంగ వచ్చు జనులు నిందింప మందునిఁ 770చకుండెనే ఛాయఁ గొంత సమంబు సేయవచ్చు తే. నక్కొదవ లున్న వార లయ్యతివకుఁ బ్రతి యాదు రే యని బుధు లెంచ నతిశయిల్లె నప్పయామాత్యమౌళి యర్ధాంగలక్ష్మి నయదయాదగుణాలంబ నరసమాంబ, క. అన్నరసమాంబయందు స,మున్న తగుణుఁ డప్పనార్యముఖ్యుఁడు గనియె సన్ను తినిఁ బాపరాజా, ఖ్యు న్నరసింహాభిధానుఁ గులము వెలయఁగన్ . . 40 తే. వారిలోఁ బాపరాజాఖ్యన న్నెఁ గన్న, వాఁడ నేఁ బూర్వకృతపుణ్య వాసనావి శేషమునఁగృష్ణ దేవునిఁ జెలఁగికొలిచి, తత్కృపమహాకృతియొనర్పఁదలఁచినా... ఉ. కాంచనగర్బశంకరముఖ త్రిద కేంద్రులు ప్రౌఢరీతిఁ గీ ర్తించిన మెప్పుతో విననికృష్ణుఁడు మత్కృతకీర్తనం బ్రహ ర్షించి వినుః స్వకీయకృపచే విలసిల్లెడు వాక్కులొటఁ దా • 'ర్వెంచిన చిల్కపల్కు వినఁ బ్రీతి వహింపక యుందు రే దొరల్ , శా. వైదర్భీ విలసద్విలాసమునఁ జెల్వంబూని సత్యో క్తి. నెం తే దీపించి కళందజోజ్జ్వలర సా ప్తి మించి భద్రాత్మకం బై దీవ్యఢనలక్షణాశ్రయసమాఖ్యం గాంచుమత్కావ్య మా హ్లాదం బిచ్చు గ్రహింపఁ గృష్ణునకు నర్హం బే కదా యెయ్యెడన్ . 48.