పుట:Uttara Ramayanamu Kankanti Paparaju.pdf/131

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

107 తృతీయ శ్వా సము 180 181 మ. చని ను 183 185 తే. సార్వభౌములలాముఁ డై జగతి యేలే, న ప్రతిహత ప్రతీపశాహా ప్రదీప్త దావపావక కీలికాదగ్ధదుర్జ, నార్జునుం డగుకార్తవీర్యార్జునుండు. క. ఆసార్వభౌముఁ డమితవ, శాసంగతసార్వభౌముచందమున బహు స్త్రీ సంయుతుఁ డై యొక నాఁ, డాసన్న సరిద్విలోక నాదృతిఁ జనియెక్.. వింధ్యాచలసార్వభౌమనిక బాంచన్నర్మం దాతీరభా గ్వన సౌభాగ్యము మెచ్చి హైహయధరావ జ్రాయుధుం డంగనా జన తానేక విధాంగ సంపదలతో సామ్యంబు లౌ వస్తువుల్ గనుఁగొంచుక్ లతకూనలక్ దొరసి వేడ్క సెందెఁ జైత్రుల బలెన్ . 182 శా. తత్కాలంబున రావణాసురుఁడు దైత్య రామణుల్ గొల్వ ద్యత్కౌ బేరవిమాన 'మెక్కికొని యుద్ధా పేజ్ రా సర్వభూ భృత్కోటీర కుటీర రత్ననిక రాఖీలద్యుతి ప్రస్ఫుర త్పత్కంజద్వయుఁ డర్జునుం డనెడివార్తల్ భూమిలో మించినన్ , క, అతిలోషంబున మాహి,ష్మతికి జని రావణుండు సమరస్పృహ తి నాయాగతి సూయధి, పతికి దెల్పుఁ డన సార్వభౌమునిమంత్రుల్ . 184. వ. అతనితో నిట్లనిరి. సీ. బలు వేసడముల పై బండ్ల పై బ్రబలోష్ట్రపం క్తిపై ముందుగా బరువు లేగఁ డదనువ ర్తనలీల దారుణాయుధరుచుల్ దిలకింప సుభటముఖ్యులు సనంగ రథికహస్తిపక తౌరంగికుల్ వలగొని మేడ మై కనుఁజూపు మేర నడవ నెవ్వారి జేర రానీయక బహుళంచుకులు బరాబరులు సేయ తే. నవ్యపల్యం కారోహణము లొనర్చి, రాణివాసంపుసతులు పార్శ్వములఁగొలువ భద్రగజమెక్కి మారాజు ప్రాభవమున, నర్మ దాతీరవని కేఁగినాఁడు నేడు. 186 శా. నేఁడే వచ్చునో వచ్చునో వని స్త్రీయుక్తి ఁ గ్రీడించుచుక రాడో రాజులచి త్తముల్ దెలియు నే రకు గోకులాధ్యక్ష యె వ్వాడు మాపురిఁ జేరి నీకరణి గర్వస్ఫూర్తి ని ట్లాడఁగా లేఁ డుగ్రుండ వతండు వచ్చి నను బాళి? రము మే లౌ ననన్ . శా. ఆమాటల్ విని నవ్వి పంక్తి వదనుం డౌరౌర యీబూ మె లే లా మాయేలిక నా ప్రయాణకథ లెల్లడ్ విన్న వాఁడై వధూ స్తోమంబుం గొని డాఁగ నేగె రణభీతు జేరి పోవాడు నే భూమిక్ రావణుఁ డంచు వారి నగుచుఁ బోయెక్ మదోద్రేకియై. తే. ఇటుల మాహిష్మతీపురాధీశుఁ గాన కసుర యచ్చోటు వాసి సైన్యముల డాసి యలప్రహ స్తుండు మొదలైన యఖిలమంత్రి పుంగవులు గొల్వ నవ్వలఁబోయి పోయి, జెంతల 187 188 189