పుట:Uttara Ramayanamu Kankanti Paparaju.pdf/132

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

108 190 శ్రీ మ దుత్తర రా మా య ణ ము దళ గ్రీవుండు ఏంధ్యాచలంబున కేఁగుట మ. అవలోకిం చె దశాననుం డెదుట దివ్య సైణవీణారవ శ్రవణోల్లాసరసోన్న మళ్ఫీణిఫణారత్న ప్రభావా త్తభీ తివిధాన తటకుంఘీంకృతి కటద్దీవ్యద్గుహాయాతమౌ నివ రార క్తజటాంశుకింశుక ఘృణిః విధ్యా చలగ్రామణిన్ . వ, కని యక్కొండచక్కటికిఁ జక్క నరిగి సురగరుడ గంధర్వాది దేవ తా'మిథునం బుల నిధువనంబులకు దగుపృథువనంబులోఁ దరలనియిరుల కిర వగుతోరంపు టీరంపుగుంపులఁ బెంపు గనుమవ్వంపుదీ వ్వెలవలె నివ్వటిల్లుగ నగనని మణులకై కెరలుమధుకరనికరంబులగతులు తెమ్మరలవలనఁ జలనంబు నొందునలరుల యందుండియు దొరంగుమరందధారాబృందంబువాకలం కలసి ప్రవహించు సెలయేటినీటి తుంపరల దొరసి మందగతులం దిరుగు మందపవనంబుల దార్కొని యావటించుసానుచరద్భు జంగ సంఘంబులపూత్కారంబుల్ బెగ డువడి వడి నిగుడ బకువు లిడుతమపడుచులజడుపు దీర్చుట కెదురువచ్చు తపసి పెద్ద లక టితటీరమణీయతర వ్యాఘ్రచర్మంబులడంబులఁ గని తల్లడంబునక్ రేళ్లు జుకుక న్నె లేళ్లకు మొల్లంపుఁబచ్చిక లను మచ్చిక లెచ్చరించుపచ్చ పొగనుల చెం గటక్ గనుపట్టు వీలర త్నాకరంబులవి భాగదంబంబు లంబుదనికురుంబంబు లని యుఁ డదుపరి ప్రద్యోతిత జ్యోతిర్ల యవి తానంబులు తటిల్ల తా ప్ర తానంబు లని యు నెంచి యాఁ గా దని పన్ని దంబులు సజచి పజ తెంచి పరికించి మృష యైన నోడినవారిఁ గేరడంబు లాడు చెంచుమించుఁబోడులక రాంచలళ రాసనో న్ముక్తదురాసదశ రాసారంబులక్ బగిలిన వేణువులనుండి రాలు మెఱుంగుము త్తి యంపుటాలు దం ంబు లని ఖండింప దివురుశిఖండి ప్ర కాండంబుల విప్పుగలకప్పుఁబిం చెంబుల నొప్పుసాంద్రతర చంద్రకద్యోతము లింద్ర చాపద్యుతు చరించు రాయంచల చంచూపుట చరణారుణ ప్రభాస్ఫురణంబుల లించు జేXజులతోఁ గరంబు మీఁ టగుకూటఝాటంబుల౯ గ్రీడించుచు నప్పం క్తి కంధరుండు. +- రావణుఁడు నర్మద యొడ్డున జేరి శివపూజ చేయుట మ. అచలోపాంతమునం గనుంగొనియెఁ దుంగాభంగభంగానిలా భచర్యఖేచర బాలికాతిలక భాక్పాలస్థలీఘర్మదక్ బ్రచుర న్నా తకశర్మదక స్వమహిమ ప్రధ్వ స్తనానాసరి స్క్రాచయాంతర్మద నర్మద జలగళద్దంతావళో చ్చైర్మదన్ . మ. కని గోయషిక చక్ర సారసబక క్రౌంచాదినానాఖగ ధ్వనుల వీనులుఁ జంచదూర్మిలులితావ రేశలం గన్నులు వనజాతోత్పలసార సౌరభముల నాసల్ తదీయానిలం బున మేనుల్ సఫలత్వ మొండ దితి భూమూర్ధన్యుఁ డుత్సాహి యై. లని గౌఁగి 191 192 198