పుట:Tenugutota.pdf/12

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

తెనుగుతోట


నను పిలిచి యుత్సవించి రానాడు చెలిమి;
వ్రతకుమారిక నను శుభ ప్రణయముననొ?

ఆ ప్రసన్న మతిమతల్లు, లర్థి నిచ్చు
ఆదరింపుల కై సేత లంది, నేను
పసపు బూసి, కుంకుమరేఖ నొసల బెట్టి,
నోము నుద్యాపనమునకు నామతించి.
వెను మఱలితిని; ఇంతలో ననుజుడతడు
నను పిలిచి పల్కరించె వెన్కటి వితాన;

సందియమ్మున నాందోళచకితు డయిన
సోదరుని గాంచి యి ట్లంటి సూనసూక్తి,
మృదుమృదు శిరీషసుభగసంపదలు వొదల;
హృదయసు ప్త సౌహృదములు నిదుర వదల;

నాయనుంగు సోదరమణీ ! నవ్యభాగ!
ఆలకింపుము బాలరసాలశాఖ
నుయ్యెలల నూగుచు మరంద లియ్యఫణితి
బాడుచున్నది కోయిలపాటకత్తె
పావనం బైనమాతృసేవాపదంబొ

13