పుట:Saptamaidvardu-Charitramu.pdf/63

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

50

సస్త మొడ్వర్డు చరిత్రము.


““ అందంపు, బ్రోవ! మాయంగల రాణి
ఇందునిభానన! యెలు గిచ్చి నిన్ను
“మాలంకకును వచ్చి మములఁ బ్రీతి
బాలింపు మోతల్లి వద్మద జగంధి,
ఓయలెగ్జాండ్రాయ నోరిమి నెలమి
బాయనికూర్మిని పల్కు చున్నట్లు
ఖంగు ఖం గని మోసే ఘంటజాలంబు
బొంగా ర లెగ్జాండ్రపురిఁ జేరువేళ.”

రాజు బంధువు ల నేకులు ఎడ్వర్డు అలెగ్జాండ్రాకు మగఁడౌనని ప్రమోదభ తహృదయు లై పెండ్లి దిన మెప్పుడు నచ్చునా యని కోరుచుండిరి,

రాణియాజ్ఞను మంత్రులు పెండ్లి కార్యములు సేసిముగించిరి. వారు పెండ్లికి 'రావల సియుండిన సామంత ప్రభువులకును, సమాన రాజు పుంగవులకును ఇకననేక ప్రముఖులకును, వినాహాహ్వానపత్రికలను వ్రాసిరి. వారు లండనుపురము ననేకరీతుల శృంగారింపఁ గొలువు కాండ్రను "పెక్కు మందిని నియ:మించిరి. ఆ సేవకులును దమఱేడు చెలువంపుదీవి యనఁబరగు నలెగ్జాండ్రాను జేఁబట్టు నని సంతోష.చిత్తంబునఁ దమ రాజభ క్తిని వెల్లడి సేయుచు పురమును శృంగారించడి. రాజమందిరంబులు నానావిధంబు లైనవన్నెలతో 'మెరయసాగెను. రాజవీధులు చక్కని వై నిర్మలము లై కనుపట్టె.. "మహా చక్రవర్తి చక్కని