పుట:Sakalaneetisammatamu.pdf/174

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

గీ. వీరికోర్కులు ప్రియముతో వెస నొనర్చి
పరఁగ భేదించునది శత్రుపక్షజనుల
నాత్మపక్షజనంబుల యాత్మ లెఱిఁగి
యత్తెఱంగున నెడము సేయంగవలయు. 589

ఉ. దానపురస్కరంబుగఁ బదంపడి చేసినసామభేదముల్
దానఫలంబుపెంపున నుదంచితకార్యఫలప్రదంబు లౌ
దానవిహీనమౌనను వృథావికృతం బగు సామమేని య
ద్దానము లేనిసామమునఁ దా భజియించునె పత్నియేనియున్. 590

క. దానంబుమహిమ యిట్టిది
యౌ నన నిల నెపుడు దృష్టి యారసిచూడన్
దానం బిడినను శత్రుం
డైనను నాక్షణమ మిత్రుఁ డగు వారలకున్. 591

క. తనయునికంటెను దానమె
ఘన మగుప్రియ మనఁగవచ్చుఁ గనుగొనఁ బశువ
య్యును గ్రేపు సనిననైనను
నినుమడిఁ గొలుచిడిన నీదె యెప్పటిభంగిన్. 592

క. తగుదానమహిమ యే మని
పొగడెడిది మనుష్యుఁ డరయ భూరిధనమునన్
జగమునఁ దండ్రిం జంపిన
పగయైనను మఱచి సాధుభావము దాల్చున్. 593

గీ. తనర నొక్కట సర్వస్వమును హరింపఁ
జాలు శత్రునియందుల స్వల్పదాన
మునన సంతోషపఱతురు ము న్నెఱింగి
బాడబము నబ్ధి సంతోషపఱచినట్లు. 594

చ. అమరఁగ దుర్బలుం డతిబలాహితు సంచితబుద్ధి నల్పదా
నమునను పొందు చేసికొని నాశముఁ బొందఁడు మూర్ఖువాఁడు సా
మమునెడఁ గల్గుపుట్టికెఁడు మానుగ వేఁడిన నీఁడు క్రూరదం
డముతఱి గంపెఁ డొక్కట నొడంబడ నిచ్చి నశించుఁ జయ్యనన్. 595

ఆ. అరిబలం బభేద్యమైనను భేద్యమౌఁ
జాలధనము లరువఁ జాలిరేనిఁ