పుట:Sakalaneetisammatamu.pdf/175

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

దండియైన మిగులఁ దరిప్రువ్వు దొలిచిన
మ్రాను విఱువ సుసర మైనయట్లు. 596

ఆ. తనదుశాత్రవుండు తనకంటె ఘనుఁ డైన
నఖిరమైన ధనము నతిని కిచ్చి
తన్నుఁ గాచికొనఁగఁ దగు నీతిపరుఁడు దాఁ
గలిగెనేని ధనము గలదు గాన. 597

ఆ. జయము గోరు నృపతి శత్రునుద్ధతి వాంఛఁ
దివిరి దానమునన తీర్పవలయు
జడధినీరు పేర్మి బడబానలము వాంఛ
పొసఁగఁదీర్చి జయము పొందినట్లు. 598

ఆ. అడపఁబడు విరోధి యంచితదుర్గస్థుఁ
డైన నతులితంపుదానమహిమ
నవని నీటిలోన నల్పమత్స్యప్రదా
నమున నల్లఁబెద్దతిమియుఁ బోలె. 599

క. వెరవరి సర్వముఁ జెడుచో
నరి యొండు త్యజింతియైన నది రక్షించున్
ధర మూఢుఁడు గడునల్పమ
సరభసమున విడువ లేక సకలముఁ జెఱుచున్. 600

ఆ. అధికలోభ మూది యర్థంబె చూచుచు
నుండు నాతఁ డెవ్వఁ డుర్వి నెల్లఁ
బాల లోభమహిమఁ బడి పెం పెఱుంగక
పిల్లివోలె నతఁడు బెట్టు సచ్చు. 601

అజ్ఞాతముక. పౌరులను జానపదులను
సారము గల ద్డనాథజనులను నృపుఁ డిం
పారఁగ సాధింపఁగఁదగు
చారుక్రియన్ సామదానసంస్కారములన్. 602

భేదోపాయము

క. అనురాగస్నేహవినా
శనమును సంకర్షణంబు నంతర్ఝనముల్
జనియింపఁజేయునది తాఁ
జను భేదం బనఁగఁ ద్రివిధసంచారములన్. 603