పుట:Raaga Maalika by Adivi Bapiraju.pdf/84

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

________________

గాలి పో స్త (ఇది ఏమిటండి బొ !! ఇది తోట ఆ ఓ ఓ ఓడ, వడ, నా చేయి తీసుకోf?

  1. నీ జన్మయి a fటుకో లేదు. ఆ ** *9 పై చేయి Xబు ఈన వని, ఒక చిటి ? గద్ద, కోడి పిల్ల ను తన్నుకుపోయి నట్లు పొలంలో? లా పోగtr %. ఆ 4 . { to చేత “ఓ” గాని మూగ, పో.గది, మా తల్లి కామేశ్వరీ &c xxx

ఈ గుగనం కొని ఆ రాక్షసుడు, గిక ! చ:డు, పిచి భved లోకి, సొహ్మ మూట ఎలా పోయే దొంగe= శీనుకుపోయాడు. వాడి ఒలుకే నీచమైపోనూ ఆంజునా! ఆ ముగిడి కళ్ళలో, ఆమె వాగు ఒలీ! సో' కారు, పొలం ఓ పిల్ల ', వంటలు లేని రైతు, మే 1-ఎణాచి క స : 1, నూ తి!) మేశ నీ % తో *మ్మా కం గౌ" నా! | ఓక ! సారీ * ఆ 140కి మేలగు స వచ్చింది. . • 4 mg) toడి, ఏ. A +: చుడ“ఉదో ఇ! గిలిగి, కిందికి » గీకి- పో పొగ దీపి 7 ) KE"టి, ఆ పొలా లో, గోతుల్లో, గోవుల్లో నీడి, ఐగు * తింది. ఒక "డు, ముందు ఆ మ డ గాడ డ డ 80* F/4 దేశా 'పొగ తా న 1'నే ఉందా! ఆ 'సి', ఆ• క, సుసంగ లేక పో, బడు ఒ¥' «X 4X/. * గాడు ఆమె గోడు పీకి కండీ 434 A. ఇంత * *X TA), ""గు ఆ, ఒక పెద్ద మ ఓ గీ, .. ఎవగ నా మీ ** ** *వుడే అతడూ తండాలో ..ఉయ్యా (క్ష్మీ ( చండి, ఆ గాక మడు రై "R, ..ఒక ఆట్లు. దీజన. ఇల్లు – ఇక

్కడికి ఆన్నాడు ” అంది వగరుస్తూ” మా తల్లి కా మీక్వికీ 30:1F'!