పుట:Raaga Maalika by Adivi Bapiraju.pdf/83

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

________________

ఆ 3 సం 2 'స్య మె ఆ రోజు పొ:* ఏడు x64366) నిజ + #Xగం చేసుకుంది. టిక్కట్టు కలక్టరు కా మేళ్వరిని వెంటబెట్టుని, ఒక గుజుకి 1 గిడి చే1గగాడు వాడి చేతి + రూపాయి పెట్టాడు, ఆ00గు ఈv-.గు! కోటు •rwు, జగగ్మాగాని ఎక్కe W్న డు, నేశాడండీ ఉt ) ల పేరూ గా ! గజ7 నుంచీ జTAది. బండి నాకు గడువు ** ** *ు, 5 ఛా?, వరుణ్ త్రి.. కట్న" గై పే, క రీHA Ft _పకే ప>గేత్తిందీ; జగతి గు నుండీ ఈ దొ! జోక్స్ పోజిందీ, తోటది టిండీ పొrtF * విబేట్న - Yు fట్టీంది. గుజ71డి వేగంగా వెళ్లే 63 బండి, దౌడు తీస్తోంది గజ్జ, జాతి గుజైనుండీ ఊరి 1 # డందా! బూను vటూ గిత్తా' d*ఈ రో? F్నడు, బండి నాకు, ఉప్పొంగి పోతు న్ళాడు టీజ్ కు * * * * * టిక్కట్టు 6 లక ఓ గు, 6న ఈ ఓహో! ఆకాఎస్ము స ధ గు యేoది. గుండెల్లో దుడు; ఫ, ది. ఓ స్త్రీ ఆ వూy, a 0చి "మ "క్ష్మీ , సన్న ర . ంచు శబ్లీ! t+నీ++న దండాలు పెట్టుకు.. కా మేళ్యగమ్మాయి కి ఆదా, ఈ దానా\', Hస కందాజూ! (పౌర్ ఇగో డిజాసం గారి ఇల్లు ఎత్తి చూరం? ....ఇదిగో వచ్చాం ! ఆఫు బండీ!” బండి ఆగింగ్, బండిన గాడా టీక ట ఇనస్చెక* ఆ ఆమ్మాయి Aడీంది బుడి బండి వాడు పి.చ * 40డితిపే గబ గబ వె” ఓ వీజ లు వగరం 8 పట్టాడు. ఆ జిజు గానగరం బిరి తో కోని నిగ్గ క స్థల, ఆత్మ య్యో భ25 మేసింది బం గా కెల్లికీ 30దా ! ఓ