పుట:Raaga Maalika by Adivi Bapiraju.pdf/107

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

________________

$8 రా X మాలిక డబ్బులు వేస్తూ వినరాని కూతలు కూసేవారు పళ్ళు పుచ్చుకుని ఆమె రోమ్ము మీదా పొత్తి కడుపుమీదా విసిరికొడుతూ హేళన చేసేద్దారు. కన్ని తోపోటు ను షేశుకుంటూ తిరిగే పెంచేలమ్మీ, కన్నీ కన్న ఎక్కువదుడ్డు సంపొదించేది. కారకులతో చూడని మర్యాదను నిలువునా సంపాదించేది." సిపాయిల ఆస భ్యపు ఆసహ్యపు మర్యాదను భరించ లేక కన్ని రైలుదగ్గర ముత్తడం మానింది. 'ఇస్నోళ్ళు ఖర్చపోను ముష్టి వల్ల కూడ బెట్టి సంపాదించిన యిరవై రూపాయిలూ ' Te* ఆయిపోయాయి, కాని క న్నీ ఒక తెల్లని పెద్ద వెండి #ణా సూ ! 10 ఆ'tహస్యంగాఓచోట దాచుకుని పైకి తీ సేదికాదు ఆ నా సెము ఆ మొరి కారు వేడీ సాథెను అది తనక్చింది ఒక సిపాయి మూడువంత్ ల జన్మ లేత గా ! న్నీ ఆ సిపొనివి. జ - పో ను ఎంపొడు"గా వున్నా 'డా ? జవాడు !! **/wతో జో 6శాయియేక ఒస్సు గుత్ సే షనులో నాలా సేపొగింది. యధా కా? : సిపాయింది తనకు డబ్బూ వేగు, పళ్ళు గిగి పోటు వేశాడు నా ను" జైలుచ్చుకు"టాగు ఇంతలో ఓసింహంలా ఆమడ రామే నాయళ్ళబ్బాయి చేరి కుక్కలు అలగ్ పే , ఆవ,చూడదగగకు విచ్చే గోరూతలా వచ్చాడు. ట . ( బి "

  • కి సై అంటారు : ! * ఇదిగో కన్నీ! నీకగ" ఈము. ఎందుకు ?”

చిక్కని నీ మొగంలో 5.పాదం కింగపపోయే... ఏ.. మొయివుగా , నాన్ గా మ డాను నాయిళ్ళకుజైట్లీ, ఆశ్రికాలో జర్మోనుజాళ్లే చొపశి అలసటపడి ఇంటికి నెలరోజులు ఇలవచ కదా"_వస దని, ఆ ఒక ఆ మేరీ ఇసిని కుణీదా, సోన్ దొరక్ష్మీ స్త్రీని వాడి దేశం నాకే - ఇది బహుమతీఇచ్చి నాడు ఇది నీ క్షీర గుర్తుగా వుంచుతో, ఈ దడ్డ తీఓకొని లేపి క్లించి ముష్టి దో మా నెయ్యీ ” అని తన చేతిలో ఇన్ని రూపాయి నోట్లుఒక డాలరు నాణెము పెట్టికదలబోతూన్న రైలెక్కి దయ మైపోయాడు.