పుట:Raaga Maalika by Adivi Bapiraju.pdf/106

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

________________

గూ - ముష్టి బాల్ ను కొంచేం కరుణతో చూచి. ఎవరైనా. గుప్పె డ-గింజలు గాని, ఒక రాగి పైసగాని, మొహం అనకలకి పైగా వీసీ చేస్తారు. | F., నే కనుము " తీరు సరిగా వున్న అమ్మాయి, యా న్వనంలోవుం? "బూ! ఇక్వార అధmి ? 3 నుంచి, ఒక పిడ7 2 లేక మలవు మా డికూన్నా ను ఏ మే నా ష్వా జూ! అంటే, ప! నోరు , గు పోx32 న్నాన్, ఇంగి పనీపొట” చేసి నాలుగు రాళ్ళు సంపాటిందుగా కూడదూ? ఒ(M, Hడా మహా రాయి , జంతపల్లి గ క న్ని ' రాయలసీమలHd 322 M1 K• వుం', నా ? కువగల కుటుంబాలే, దూరాన్ని జీ చ చెడోని బ.శుకు శు స్నోరు. అన్న r' ను: హో! ఆంటే "నీ మో ము ; గో! నీ వానలరూపం మరిచిపోయిన సోలాలు కొని ఆయోగా, స- సాయి తేజువలు పు చూసి ఆ టా-, పొలాలు 2', 'సీ - పులు', $t , # • • ' కొక నా నీళ్ళలేక , వే ని పలు విడు! స్థాయి మొసళ్ళ నా ఒక ! చ స్వపూ యసీ సేవ చేe , "ఉకి కడుపు-9* 30 చేసుక సే దు కే పని వస్తా h: " " కుటుంబాన్ని పోషిం భారం కన్న మ్మ మీదే పడింది. గుత్తి స్టేషను వెనక ప పాటుఫోరంచ నుంచునీ, రెలుపొడుగునా, తిరుగుతూ ముమై శుక్ నేక న్ని కి పైసలు ఆణాలు, రెండణాకాసులు ఒక్కొక్కప్పుడు పొపలాకాసులు కురిపించేది రైళ్ళ పై బలన్నీ నిండివుండే దీపావీరులు. . -