పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/869

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

జిహ్వ - జీత 843 జీత - జీని

జిహ్వ చచ్చు

 • అరుచి యేర్పడు.
 • "ఆ మధ్య జబ్బు పడ్డాక జిహ్వ చచ్చి పోయింది." వా.

జిహ్వ త్రుప్పు డుల్లు

 • నాలుక త్రుప్పు వదలు. ఇది నేటికీ వాడుకలో 'నాలుక త్రుప్పు వదలు' అన్న రూపంలో ఉంది.
 • ఏ దయినా ఉపయోగించ నప్పుడు తుప్పు పట్టుతుంది. దానిని బాగా ఉపయోగిస్తే ఆ తుప్పు తొలగి పోతుంది. కత్తులు ఇత్యాదులలో ఇది సుప్రసిద్ధం. అందుపై యేర్పడిన పలుకుబడి.
 • "అప్ప టప్పటికిని జిహ్వ త్రుప్పు డుల్ల, నామెత లెఱింగె నీతుషారాద్రికతన." మను. 2. 11.

జీడి నిఱ్ఱి అచ్చొత్తు

 • జీడితో - ఓడిపోయినా డని తెలుపుటకై - జింక బొమ్మను ముద్రించు.
 • "ఉరముపై జీడి నిఱ్ఱి యచ్చొత్తి విడిచె." కుమా.

జీతకాడు

 • సేవకుడు.

జీతగాడు

 • చూ. జీతకాడు.

జీతనాతములు

 • జీతము బత్తెము. జం.
 • "....బుధుల్, చెప్పిన కార్య పద్ధతులు చేయుట గొల్చిన పేదసాదలన్, జప్పున జీతనాతము లొసంగుట భూషణమయ్య పుత్రకా!" రాజనా. 2. 34.

జీతపురాళ్లు

 • జీతంగా వచ్చే రూపాయలు. రూపాయలను రాళ్ల నడం మరి కొన్నిటా కనబడుతుంది. మాటా. 79.

జీతము పెట్టని బంటు

 • జీత మివ్వకనే వచ్చినా సేవకునిలా చేసేవాడు.
 • "బడలి జీతము పెట్టని బంట నగుచు, వెఱచి నా కేల నీ వెనువెంటఁ దిరుగ." హరి. 4. 35.

జీతము సేయు

 • జీత మిచ్చు.
 • "భావజవిభుఁ డలి శుకపిక, సేవకతతి కెడరు దీర జీతము సేయం,గా వెలిఁబోసిన పసిఁడుల, ప్రోవులు నాఁ దమ్ము లెలమిఁ బూచె." కుమా. 4. 92.

జీనపటము

 • దట్టీ.

జీనిగిరివాడు

 • కర్ర బొమ్మలూ అవీ చేసి రంగులు వేయువాడు.
 • చర్మకారు డని... బ్రౌన్, ముచ్చివా డని... శ. ర. వాడుకలో అలా వినరాదు.