పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/86

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


అదు____అదే 60 అద్ద____అద్ద

 • "వాడు ఎంత కటిక చీకటిలో అయినా అదురూ బెదురూ లేకుండా పోతాడు." వా.

అదురూ బెదురూ లేక

 • జంకూ కొంకూ లేక. జం.
 • "వాడు అదురూ బెదురూ లేక అర్ధ రాత్రిలో ఆ అడివిలో నడచి పోతాడు." వా.

అదురుమనిషి

 • భయస్థుడు.

అదేం గగనం?

 • అ దేమి గొప్ప. అదేమి ఘన కార్యం?
 • "ఆ పుస్తకం ఒకరోజులో చదవడం అదేం గగనమా?"
 • "అదేం గగనం లెద్దూ." వా.

అదేం బంగారమా?

 • అంత విలువ కానిది అనుట.
 • "వాడు ఆ పుస్తకం చూచి యిస్తానంటే యియ్య లేదు. అదేం బంగారమా?" వా.

అదే పదివేలు

 • అంతమాత్రం చాలు. అదే గొప్ప.
 • "చేరిక నిచ్చి పాదముల జేర్పు డదే పదివేలు." పాణి. 6. 107.
 • "మీరు జాబు రాస్తే చాలు. అదే పదివేలు. రా నక్కఱ లేదు." వా.

అదే పనిగా

 • తదేక దీక్షతో.
 • "తిరిగితి మెల్ల దేశము లదే పనిగా." నానా. 83.

అద్దంతరపు సిరి

 • నడమంత్రపు సిరి.
 • కొత్త. 14.

అద్దపునీడ

 • అశాశ్వతము.
 • తాళ్ల. సం. 5. 311.

అద్దము చూచు

 • ముకురవీక్ష చేయు.
 • వేశ్యలకు కన్నెరికం పెట్టే ముందు అద్దం చూపించడం అనేది ఒక ఆచారం.
 • "పుష్యనక్షత్రమునందు నీయనుగు గాదిలికూతురు చూచు నద్దమున్."
 • క్రీడా. పు. 62.

అద్దములాగ

 • పరిశుభ్రంగా, మినమినలాడు నట్లుగా.
 • "వాళ్ల యిల్లు అద్దంలాగ ఉంటుంది. పాలు పోసి పాలు ఎత్తుకో వచ్చు." వా.

అద్దములోని ముడుపు

 • వట్టి దనుట.
 • అద్దములో ప్రతిఫలించినడబ్బు తీసుకొనుటకు రాదు కదా. తె. జా.

అద్దములో నీడ కాసపడు

 • అలభ్యమునకై వేకారు.
 • "బుద్దులు తప్పె నేమిటికి బోయిన నీళ్లకు గట్టవెట్ట నీ, యుద్దములోని నీడ కెటు లాసపడం బొసంగుం దలోదరీ." ఉ. హరి. 5. 157.