పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/836

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

చేరి - చేరు 810 చేరు - చేరె

చేరిక యగు

 • సమీపించు.
 • "అనయముఁ జేరిక యగుతఱి, ననివార్యవ్రీడభయభరాకులగతి యై." ప్రభా. 5. 31.

చేరిక లొనర్చు

 • స్నేహం చేయు.
 • "చేరిక లొనర్చి తేనియల్ చిలుకఁ బలికి." హంస. 2. 169.

చేరుకోల

 • చెలకోల.
 • పశువులను తోలే కొరడా వంటిది. భార. భీష్మ. 3. 234.
 • రూ. చేర్కోల.

చేరుగడ

 • 1. ఆధారము.
 • "వట్టి యపకీర్తులకుం జేరుగడ." విప్ర. 3. 12.
 • 2. చేరబడు దిండు.
 • "ఆశ్రితశ్రేణి కేయధిపుని పాదరా,జీవ యుగ్మంబులు సేరుగడలు." భాగ. స్క. 1. 257.

చేరుగొండి

 • 1. తగులాటకత్తె. శ. ర.
 • 2. చేర వచ్చిన భార్య. బ్రౌన్.

చేరుగొండి పశువు

 • తప్పిపోయిన పశువు. బ్రౌన్.

చేరుగొండియావు శ. ర.

 • చూ. చేరుగొండి పశువు.

చేరుచుక్క

 • పాపట బొట్టు.
 • "కలువపై యొడ్డాది కటకాధిపతి వధూ, సీమంతవీధులఁ జేరుచుక్క." కాశీ. పీ. 34.
 • చూ. చేర్చుక్క.

చేరుడుబియ్యము

 • ముడి బియ్యము. ఉత్త. హరి. 3. 13.

చేరువకాడు

 • 1. సేనాని. రామా. 7. 27.
 • 2. ఎకిమీడు, అధికారి. శేష. 5. 98.

చేరువడు

 • సిద్ధించు.

చేరువపంట

 • అందుబాటులోనిది.
 • "....భుజంగకోటికిన్, ఘటితనిధానసీమ యుపకాంతుల చేరువపంట..." హంస. 1. 215.

చేరువఱుచు

 • సిద్ధింపజేయు.

చేరెడుకండ్లు

 • విశాలము లయిన నేత్రములు.

చేరెడు నేల

 • కొద్దిపాటి నేల.
 • "అకటా ! చేరెడు నేలకుం దగఁడె