పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/837

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

చేర్చు - చేఱు 811 చేఱు - చేవ

సప్తాంభోధివేష్టీభవత్, .....రాజ కుమారుండు." హరిశ్చంద్రో.

చేర్చుక్క

 • పాపటబొట్టు.
 • "చేర్చుక్కఁ జేరిచి చిత్రంబుగాను." పల. పు. 72.
 • "చేర్చుక్కగా నిడ్డ చిన్నిజాబిల్లి చే, సిందూరతిలకంబు చెమ్మగిల్ల." మను. 1. 5.
 • "చొనిపె సీమంతవీధిఁ జేర్చుక్క యోర్తు." ఆము. 6. 128.
 • చూ. చేరుచుక్క.

చేర్లకోల

 • చెలకోల. వరాహ. 5. 108.

చేర్వచుట్టములు

 • దగ్గఱిచుట్టాలు. నిరం. 4. 69.

చేర్వారు

 • సమీపించు, దగ్గఱపడు.
 • "వై,శృంఖల్యంబునఁ బట్టు కళ్లెపు సరుల్ చేర్వార నుచ్చైశ్రవ: కంఖాణంబు గదల్చె." నిరంకు. 4. 125.

చేఱుకుట్టు

 • ఒక రోగము.

చేఱుకోల

 • చూ. చేరుకోల.

చేఱుబొందు

 • కొట్టెడు తోలుపట్టెడ. శ. ర.

చేఱులకోల

 • చెలకోల. శ. ర.

చేలా గిచ్చు

 • చేయూత నిచ్చు.
 • "చేరి చేలాగిచ్చు..." ఇందు. 3. 27.

చేలు దొండముక్కు పడు

 • ఎఱ్ఱ బారు, పక్వ మగు.
 • "దొండముక్కు వడియెం బ్రాసంగుఁ జేల్." శివ. 4. 19.
 • "పెస రుసురుకొనియె దవనిక పొదలె, ఱెక్క ప్రాసంగు దొండ ముక్క వడియె." కాశీ. 3.23.

చేవగల వాడు

 • సత్త్వవంతుడు.
 • చూ. చేవబారు.

చేవట్టి తిగుచు

 • చేయి పట్టి లాగు.
 • "నీకు బలె సన్మానంబుతోఁ జక్క వ,చ్చెదొ యేమే గలదే యటంచుఁ దిగి చెం జేవట్టి యా యంగనన్." కళా. 7. 123.

చేవ డించక

 • చేతితో పట్టుకొని నలిగిపోవునట్లు చేయక.
 • చేవ - సారముపై, డించు వచ్చిన దనుకుంటే=సారవిహీనము కాకుండ అనుట.
 • "....చేవ డించక కావడించి." పాండు. 3. 89.