పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/803

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

చెఱ - చెఱ 777 చెఱ - చెఱ

పైటచెఱగును వేలికి చుట్టుకొని నులిపెట్టుట అలవాటు. దానిపై వచ్చిన పలుకుబడి.

 • "తన చేతి చెఱఁగు బిగియన్, బెనఁచుచుఁ దల వాంచి నగవు బెరయఁగఁ బలికెన్." మను. 3. 106.

చెఱగు మాయు

 • ము ట్టగు; బహిష్ఠు అగు.
 • "చెఱఁగు మాసిన మూనాళ్లు సిగ్గుతోడఁ, బతి విలోకనమార్గంబు పరిహరించి." కాశీ. 2. 72.
 • "చెఱగు మాసిన నాల్నాళ్లు జరుగ నిచ్చి, స్నాన మొనరించి ధౌత వస్త్రంబు గట్టి." సానందో. 3. 53.
 • "చెఱగు మాసె నేమి సేతురా, దఱి జేర నీయ వీలు కాదు." క్షేత్రయ్య.

చెఱగొను

 • చెఱపట్టు, బంధించు.
 • "నన్నుఁ జెఱగొని గంధర్వనాయకుండు." భార. అర. 6. 9.

చెఱచెఱ లాడు

 • కోపంతో మండిపడు.
 • "ఏమిటో పొద్దున్నుంచీ మహా చెఱ చెఱ లాడుతున్నావే?" వా.

చెఱ దెచ్చు

 • బందీగా పట్టుకొని వచ్చు.
 • "తొల్లి చెఱ దెచ్చిన వారిఁ బదాఱువేల ధా,త్రీజనమాన్యలన్." భాగ. 10. ఉ. 206.

చెఱపట్టు

 • బందీగా చేయు.
 • "శతమన్యుఁ జెఱపట్టఁ జాలిరే పరవార, లని." ఉత్త. రా. 5. 6.

చెఱపనచేట

 • తిట్టు. నాశకారి అనుట.
 • "పఱతెంచితి రెం డిండ్లకుఁ, జెఱపనచేట వయి తేమి చేసెడి దనుచున్." జైమి. 4. 69.
 • చూ. చెరపనచేట.

చెఱపోవు

 • పట్టుబడి పోవు, బందీ యగు.
 • "సైంధవుచేతం బాంచాలి చెఱపోయె నని పలుకుచు..." భార. అర. 6. 196.

చెఱ యిచ్చు

 • స్త్రీలను బానిసలుగా నిచ్చు.
 • "దండుగ లిచ్చి వేల గొని దానిపయిం జెఱ లిచ్చుకన్న నిం, దుండగ నిచ్చెఁ గాక దనుజోత్తముఁ డల్గినఁ జంపఁ బెద్దయే?" కుమా. 10. 163.

చెఱ లిచ్చు

 • బందీలనుగా ఇచ్చు.
 • "సురపతి వచ్చి నా శరణుఁ జొచ్చి తగం జెఱ లిచ్చి యున్న నేఁ, గరుణము వుట్ట." కుమా. 10. 139.

చెఱలు

 • బందీలు.
 • "పరుల చెఱలు వృత్తులు నర్థంబులు మగుడ నిచ్చి." కుమా. 10. 194.

చెఱలు గొను

 • చెఱ పట్టు.
 • "పుణ్యస్త్రీలఁ జెఱలు గొనిరి." విష్ణు. 2. 123.