పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/78

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

అడ్డు____అత 52 అత_____అత

అడ్డువాట్లు వేయు

 • విఘ్నము కలిగించు.
 • రుద్రమ. 70.

అడ్డేటుమీద గుడ్డేటు

 • కాక తాళీయంగా తగిలిన దెబ్బ పై మరొక దెబ్బ తగులు.

అణక వేసుకొను

 • మెడమీద నున్న కాడిమాను మెడకిందికి వచ్చునట్లుగా ఎద్దు ఎద్దు తిరుగ బడు.
 • "ఆ యెద్దు అణికె వేసుకుంది. దాన్ని లేపేదాకా మనం గోళ్లు గిల్లుకుంటూ మూర్చోవలసిందే." వా.

అణుమాత్రము

 • ఏకొంచెమున్ను.
 • "అణుమాత్రమును గర్వగుణము లేక." కా. మా. 2.7.
 • "నా కా విషయంలో అణు మాత్ర మైనా సందేహం లేదు."
 • "వాడికి అణుమాత్రం కూడా కృతజ్ఞత లేదు." వా.

అణో రణీయాన్ మహతో మహీయాన్

 • చిన్నలలో అతిచిన్న, పెద్దలలో అతిపెద్ద.
 • "భగవంతుని విషయంలో ఉపయోగించే వైదికసూక్తి.

అతంత్రపుమనిషి

 • నమ్మడానికి వీలులేని మనిషి.
 • "వాడు చాలా అతంత్రపు మనిషి. వాణ్ణి నమ్మి యే పనిలోకి దిగడానికి వీలు లేదు." వా.

అతంత్ర మయిన

 • భద్రంగా లేని.
 • శ. ర. లో అతంత్రం అంటే స్వాతంత్ర్యము తప్పినది అనుట సరి కాదు. ఇది నేటికీ వాడుకలో భద్రంగా లేదు అన్ంస్ అర్థంలో విరివిగా వినవస్తున్నది.
 • "మా తామహుయాగతంత్రము నతంత్ర (ద్ర)ము చేసి." కాశీ. ఆ. 6.
 • "ఈ యిల్లు చాలా అతంత్రంగా ఉంది. ఇంతమంది పిల్లలతో వానాకాలంలో ఉండా లంటే భయంగా ఉంది."
 • "ఆ కుర్చీకాలు కాస్త అతంత్రంగా ఉంది. జాగ్రత్తగా కూర్చో." వా.

అతకుత లగు

 • అతలకుతల మగు.
 • "అకట యవి సవరింపగా నతకుతలయి." బాల. 7.

అతనిచేతులలో చెంగలమ్మగొట్ట

 • ఒక సాపెన.
 • "అకట! వయ్యాళి గాగ బొమ్మనుచు గొట్టు, నతని చేతులలో జెంగలమ్మ గొట్ట."
 • శుక. 3 ఆ. 403 ప.
 • చూ. అతని చేతులు పడిపోను.

అతని చేతులు పడిపోను

 • ఒకసాపెన.
 • "ఎంత దెబ్బ వేశాడు - అతని చేతులు పడిపోను." వా.

అతలకుతల మగు

 • క్రక్కదలిపోవు.
 • "కుతలము పడహతుల నతలకుతలం బయ్యెన్."
 • సింహా. 1. 154.