పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/775

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

చులు - చువ్వ 749 చువ్వు - చూచు

చులుక జేయు

 • ఎగురకొట్టు.
 • "కేతుదండంబులు నఱికి చులుకం జేయుచు రథికసారథిసహితంబుగా/" భార. భీష్మ. 2. 71.

చులుకదనము వచ్చు

 • అగౌరవం కలుగు.
 • "కాలగతి నెంతవారికి, వాలాయము చులుకదనము వచ్చుట యరుదా." వేమన.

చులుక నగు

 • తేలి కగు, గౌరవహీన మగు.

చులుకపడు

 • న్యూనత కలుగు.

చులుకపాటు

 • చులుకన, న్యూనత.

చుల్క నగు

 • చులుకన వచ్చునప్పు డెల్లా చుల్కన అని కూడా అన వచ్చును.

చుల్కబారు

 • తేలిక యగు.
 • "మానస మొండొక చుల్కబారు." పాణి. 3. 100.

చుల్లర వెట్టు

 • బాధ పెట్టు. సాంబో. 1. 88.

చువ్వన

 • శీఘ్రంగా.

చువ్వున

 • శీఘ్రంగా.

చూకరుపడు

 • దు:ఖించు.

చూచాయగా

 • సూచనాప్రాయముగా.
 • "ఆ చిన్నెలు సవసవగాఁ జూచాయగ విని......" రాధా. 1. 6.
 • "అత నీసారి యెన్నికలలో నిలబడతాడని చూచాయగా తెలుస్తూ ఉంది." వా.

చూచి చూచి

 • తెలిసి తెలిసీ, ఉండి ఉండీ...
 • "ఎట్టు సూచి చూచి యిది పాప మనక యి,య్యసురవాతఁ ద్రోతు నదయవృత్తి." భార. ఆది 6. 249.
 • "చూచి చూచి ఆ మసులాడికి రత్నం లాంటి పిల్ల నెలా యిచ్చా వయ్యా." వా.

చూచినట్లు

 • స్వయంగా చూచినరీతిగా. చూడక పోయినా అనుట.
 • "తావక గుణంబులు చూచినయట్ల గట్టిగన్." కళా. 4. 132.

చూచుకొను

 • గమనించు.
 • "నిను విచారించవు నినుఁ జూచు కొనవు." ద్విప. మధు. 5.
 • "ముందూ వెనుకా చూచుకొని నడవాలయ్యా." వా.

చూచుకో......

 • చూస్తువుగాని లే. బెదిరింపు.
 • "చూచుకో. ని న్నేం చేస్తానో? వా.