పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/774

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

చుర - చుఱు 748 చుఱు - చుల

 • "చురచురం గనుఁగొని." కవిక. 2. 127. శకుం. 3. 143.

చురచుర వోవు

 • మండు.
 • "అరదము...చురచుర వోయిన." భార. శల్య. 2. 335.

చురియకాడు

 • కత్తి పట్టిన సైనికుడు. కుమా. 11. 40.

చుఱచుఱ మను

 • చుఱుకు చుఱుక్కు మను.
 • "గఱి గఱి నంట తుంట విలుకాని శరంబులు నాయురంబునన్, జుఱచుఱఁ గాడ నీవు దయఁ జూడక..." రాజగో. 1. 100.
 • చుఱ చుఱ చూచు, నాలుక చుఱ చుఱ మను ఇత్యాదులలో రకరకాలుగా ఇది ఉపయుక్త మవుతూ ఉంది.

చుఱపుచ్చు

 • కాల్చు.

చుఱవుచ్చు

 • కాల్చు.

చు ఱ్ఱడచు

 • చురుక్కు మను.
 • "అడుగులఁ బుప్పొడు లంటి చుఱ్ఱడుచుచో." కవిక. 3. 92.

చుఱుకు చూపు

 • బాధించు, కాల్చు.
 • "ఈ చొప్పున సేవకుం జుఱుకుఁ జూపుదురే." జైమి. 4. 25.

చుఱుకు మను

 • ముల్లులాంటివి గుచ్చుకొనగా బాధ కలుగు.

చుఱు కైన

 • తెలివి గల, వేగవంత మైన పదు నైన.

చుఱుక్కున

 • కొఱుకుట వంటి వానిలో ధ్వన్యనుకరణము. రాధి. 4. 102.

చుఱుక్కు మను

 • చుఱు కను.

చుఱుచూడులు చూడు

 • బాగా కాల్చు.

చుఱు మను

 • నొప్పిపడు.
 • "మనసు చుఱ్ఱు మనంగన్." విష్ణుపు. 77.

చుఱ్ఱుపుచ్చు

 • బాధించు.
 • "సోమిచ్చి నీశత్రుఁ జుఱుపుచ్చు ననచు." ద్వి. జగ. పు. 173.

చులుకగా పలుకు

 • చులకన చేసి మాట్లాడు, కించపఱచు.
 • "చులుకగా నీయయ్యఁ బలుకకు మనుడు." పండితా. ప్రథ. పురా. పుట. 412.

చులుక జూచు

 • కించపఱుచు, తక్కువగా చూచు.