పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/772

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

చుట్టు - చుట్టు 746 చుట్టు - చుట్టె

 • 3. క్రమ్ము, వ్యాపించు; పాల బడు.
 • "విధాతృ మఘమూర్తులం జుట్టుకొన్న యజ్ఞానతిమిరంబు." కాశీ. 5. 100.
 • "ఇల్లంతా పొగ చుట్టుకొన్నది." వా.
 • "వీళ్ల నాన్న నాగుబామును చంపాడట. పాపం వీణ్ణి చుట్టుకొంది. అంచేతే వీడికి సంతానం కలుగ లేదు." వా.

చుట్టు కొల్లారము

 • చుట్టు బవంతి.

చుట్టుగత్తి

 • చక్రము.
 • "చుట్టుం, గత్తిన్ మధుకైటభోరు కంఠము లలనాఁ డొత్తిన." పాండు. 2. 33.
 • చూ. చుట్టుకైదువు.

చుట్టుగుల్ల

 • శంఖం. బ్రౌన్.

చుట్టు గొల్లారము

 • నడుమ ఖాళీ. చుట్టూ కట్టడం గల యిల్లు.

చుట్టు చవికె

 • చుట్టిల్లు.

చుట్టుదారి

 • దూరం దారి.
 • "అలా వెడితే ఎలా. చుట్టుదారి అది." వా.
 • చూ. చుట్టగు.

చుట్టుపట్టు

 • సమీపప్రాంతం.
 • "చుట్టు పట్టున నెట్టి బెట్టిదంబు సింగంబులుం జన వెఱచు." కాశీ. 3. 82.
 • వాడుకలో రూపం - చుట్టుపట్ల.

చుట్టుపట్ల

 • సమీపప్రాంతంలో.
 • "ఈ చుట్టుపట్ల అంత ధనవంతు లెవరూ లేరు." వా.

చుట్టుబవంతి.

 • చూ. చుట్టిల్లు.

చుట్టుమాలె

 • చుట్టు బవంతి.

చుట్టుముట్టు

 • చుట్టుకొను, చుట్టుకొని పట్టుకొను.
 • "సుడివడ్డ చామలఁ జుట్టుముట్టి." జైమి. 1. 4

చుట్టు ముట్టుకొను

 • ముట్టడించు.
 • "ఉ,వ్వెత్తుగఁ జుట్టు ముట్టుకొని యీటెల డొంకెనలం గటార్ల బ,ల్కత్తు- నత్తలంబులను." కళా. 8. 58.

చుట్టు వడు

 • పెనగొను.

చుట్టువారుకొను

 • క్రమ్ముకొను. సారం. 3. 28.

చుట్టువాఱు

 • చుట్టుకొను, ముట్టడించు.

చుట్టెంట

 • (చుట్టు + వెంట) తిరిగిన చో టెల్లా.
 • పండితా. ద్వితీ. పర్వ. పుట. 480.