పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/771

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

చుట్ట - చుట్టా 745 చుట్టా - చుట్టు

చుట్టపువాడు

 • బంధువు.

చుట్టము పక్కము

 • బంధువర్గము జం.
 • "నీవ చుట్టంబుఁ బక్కంబు నీవ చెలియు." భార. శాం. 1.
 • "తనకుఁ జుట్టంబు పక్కంబు తల్లి దండ్రు, లన్న దమ్ములు మనుమలు నాలు బిడ్డ, లెల్ల నల్లుండ్రు నిల్లండ్రు నుల్లసిల్ల, ననిశముఁ గుబేరసంపద నతిశయిల్లు." బహు. 5. 64. పే.
 • "వాని కొక చుట్టము పక్కము లేరు." వా.

చుట్టముల సురభి

 • బంధుప్రియుడు.
 • చుట్టాల కాశ్రయ మైనవాడు.
 • "చుట్టముల సురభి నీ వని, భట్టికిఁ దగఁ బ్రియము చెప్పి పంకజనయనా, పట్టాంశుకమణిభూషా, రట్టజహయ గంధసింధురంబుల నొసఁగెన్." విక్ర. 4. 191.
 • చూ. చుట్టాల సురభి.

చుట్టలపై దాడి వెట్టు

 • బంధువుల యిండ్లపై పడు.
 • వారి యిండ్లలో తిష్ఠ వేయు.
 • "ఒలఁబడ్డ నెపమునఁ గల లేని సిరిఁజెప్పి, చుట్టలపై దాడి వెట్టువారు." ఆము. 7. 21.

చుట్టలు గొను

 • చుట్టుకొను. ద్వాద. 5. 74.

చుట్టాలసురభి

 • బంధుప్రీతి కలవాడు.
 • "బంటు నొచ్చిన నోరఁ బలుకండు నెఱవాది, సుఖభోగి చుట్టాల సురభి...." ఉ. హరి. 5. 278.
 • "చుట్టాల సురభియై సొబఁగు నొందెనె కాని." పాండు. 1. 67.
 • "చుట్టాలసురభికి సుందరీమణికి." గౌ. హరి. ప్ర. పంక్తి. 40.
 • చూ. చుట్టముల సురభి.

చుట్టాలు పక్కాలు

 • బంధువర్గము.
 • "చుట్టాలఁ బక్కాల జోడని కడకు... రప్పింప." పండితా. ప్రథ. పురా. పుట. 288.
 • 'ఒక చుట్టమా పక్కమా వాని కెవ రున్నారు' అని విడిగా కూడా వాడుకలో నున్నది.

చుట్టిల్లు

 • గుండ్రంగా నడుమ నిట్రాడు నాటి కట్టిన యిల్లు. శ. ర.

చుట్టి వచ్చు

 • చుట్టుకొని వచ్చు. ప్రదక్షిణం చేయు.

చుట్టుకొను

 • 1. బాకీక్రింద జమ పెట్టుకొను.
 • "జూద మాడినపైఁడి చుట్టుకొనిన." కాశీ. 4. 99.
 • 2. దొంగిలించు.
 • "వాడు ఇంట్లో నాలుగు రోజులు చుట్టపు చూపుగా ఉండి చేతి కందిన వస్తువులను చుట్టుకొని పోయినాడు." వా.