పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/715

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

చర - చల 689 చల - చలా

చరచర

 • ధ్వన్యనుకరణము.
 • "చరచర పోతున్నాడు." వా.

చరలాడు

 • ఆటలాడు.

చర్మం తీసి చెప్పులు కుట్టించు

 • అతి కృతజ్ఞతను చూపు.
 • "మీ రీకాస్త సహాయం చేశా రంటే నా చర్మం తీసి చెప్పులు కుట్టించి యిస్తాను." వా.

చర్లాట మాడు

 • ఆడుకొను. భార. శాంతి. 3. 245.

చఱపు పిడక

 • గోడకు తట్టిన పిడక - నుగ్గు. చలచల కారు.
 • బాగా కారు.
 • ధ్వన్యనుకరణము.

చలచల నగు

 • ద్రవరూప మగు.
 • "చలచల నై పిదపిద నై, కలలం బై కరుడు గట్టి." భార. 7. 493.

చలపకారి

 • పట్టుదల మనిషి. కాశీ. 6. 9.

చలపట్టు

 • పగ పూను.
 • "చలపట్టి బొంకింపఁ జాలక యున్న." గౌ. హరి. ప్రథ. పం. 294.
 • "నీకు నై చలపట్టి నిర్వహించితిని." వర. రా. అయో. పు. 532. పంక్తి. 24.
 • పండితా. ద్వితీ. పర్వ. పుట. 517.
 • 'ఆ పాము చలం పట్టింది' అని వాడుకలోనూ వినవస్తుంది.

చలపాదము

 • గర్వము.
 • "చదివితి ననియెడి చలపాద మింతే కాని, అదన నందులోని యర్థ మెఱుఁగ." తాళ్ల. సం. 7. 21.

చలపొడుచు

 • చలపట్టు.
 • దుష్ట మగు అని వావిళ్ల ని. సరి అనిపించదు.
 • "చలపొడిచి ఱంకె లిడుచును, బలుమఱు ముంగాళ్లఁ ద్రవ్వి." నీలా. 2. 56.

చలపోరు

 • చలపట్టు.
 • "ఈ కుముదబాంధవుఁడు చలపోరి గెలిచె." తాళ్ల. సం. 3. 36.
 • "మారుసాములఁ జలపోరి పోరువేళ." రాధి. 1. 113.

చలముకొను

 • చలపట్టు; పట్టు పట్టు.
 • "చలముకొని యొరుల నుడుపుట, బలియుం డై తెంపు సేసి." భార. భీష్మ. 1. 102.

చలము గొను

 • పగ పూను. కాశీ. 6. 172.

చలాచలి

 • కలత.
 • "దా,నవుఁ డొకఁ డేగుదెంచె సవనంబున భాగము లాహరింప న,న్న విని చలాచలిన్ విబుధ నాథులు దక్షుని తోడఁ జెప్పినన్." వరాహ. 5. 111.