పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/709

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

చది - చది 683 చదు - చదు

 • "తేరిపైఁ జదికిలఁ ద్రెళ్లి నిశ్చైతన్య, గతి నున్న దశసాయకముల సూతు." ఉ. హరి. 3. 53.

చదికిల బడు

 • 1. కూల బడు
 • "వేగంగా పరుగెత్తుకొంటూ పోయి వా డక్కడ చదికిలబడ్డాడు." వా.
 • 2. డీలా పడిపోవు.
 • "వాడు వ్యాపారంలో బాగా దెబ్బ తిని చదికిలబడి పోయాడు." వా.

చదియగొట్టు

 • ఉతుకు.
 • "కూటశాల్మలులందుఁ గుదియఁ గట్టి, చట్రాతిపై మేను చదియఁ గొట్టి." రుక్మాం. 5. 82.

చదివించు

 • బహూకరించు.
 • పెండ్లిండ్లలో వధూవరుల కిచ్చు బహుమతులను చదివింపు లనుట, ఆ యిచ్చుటను చదివించుట అనుట నేటికీ అలవాటు.
 • మొదట ఏ శ్లోకమో, పద్యమో వధూవరుల నాశీర్వదిస్తూ వ్రాసి చదువుట ఆచార మై, అదే తరువాత బహుమతిప్రదానమునకు ప్రత్యామ్నాయంగా పరిణమించి ఉండ వచ్చును.
 • "చీరలున్ హార విభూషణావళియు నమ్మిథునంబునకున్ బ్రియంబుతో, నారదమౌనిచేత నదనన్ జదివించెఁ గుబేరుపేరుగాన్." మను. 5. 96.
 • "వాళ్ళ మామ పెండ్లికూతురికి ఒక పట్టు చీర, పది రూపాయలు చదివించాడు." వా.

చదుకు పడు

 • చప్పిడి బడు; ఊడు.
 • "మురిసి మురిసి రాలె ముని వ్రేళ్ళు నడుముక్కు, చదుకు పడియె." వరాహ. 9. 78.

చదు కెక్కు

 • రాలు.
 • "కెంజిగురాకుడాలు దులకించిన ధాతు పటంబు చాయఁ జే, యం జదు కెక్కు పుప్పొడుల నంటినతేఁటులు." పాండు. 4. 14.

చదు రడచు

 • హాస్య మాడు.
 • "చదు రడచిన మనసుపొందు చక్కం బడునే." భార. ఉద్యో. 1. 312.

చదురుం బదురు

 • సల్లాపాలు. జం.
 • "చదురుం బదురు నొక్క సమ్మతౌనె." తాళ్ల. సం. 3, 582.

చదురు మీఱు

 • చతురత మీఱు.
 • "చదురుల్ మీఱు భవత్ప్రబంధ మిల నిచ్చల్ దక్షిణద్వారకా, సదనాస్థాన కథానుషంగములచే..." రాజగో. 1. 32.

చదురులాడు

 • నేర్పరి.
 • "జగములఁ గలిగించుచదురులాఁడు." భోజసుతా. 1. 25.