పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/689

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

గ్రచ్చ - గ్రహ 663 గ్రహ - గ్రుక్క

గ్రచ్చపొద కదిలించినప్పుడు గలగల మని గచ్చ కాయలు రాలును. అందుపై వచ్చిన పలుకుబడి.

 • "పుణ్యవాహిని నిటు వా,క్రుచ్చితి వని వడి నందఱు, గ్రచ్చ కదలినట్లు గువ్వ కరిగొని తిట్టన్." జైమి. 4. 72.

గ్రచ్చపొద కదలించినట్లు

 • గలగల మని.
 • "కుచ్చితురా లైన యచ్చపలలోచనం జూచి పౌరు లందఱు గచ్చుకొని గ్రచ్చపొద గదిలించినకైవడి విచ్చలవిడి నోరికి వచ్చినట్లు వెచ్చానికి వచ్చు వారును." సారం. 3. 217.
 • చూ. గ్రచ్చ కదలినట్లు.

గ్రద్దగోరు

 • దొంగల పనిముట్లలో ఒకటి.

గ్రహచారము

 • దురదృష్టము.
 • గ్రహబలము సరిగా లే దనుట.
 • గ్రహసంచారం బట్టి జీవితంలోని ఎగుడుదిగుడు లుంటాయన్న జ్యోతిశ్శాస్త్రం పై ఏర్పడినది. కాని చెడుగా ఉన్న దన్న అర్థంలోనే గ్రహచారం ఉపయుక్తం కావడం విశేషం.
 • "వాడి గ్రహచారం అలా ఉంది.అందుకే పా డయి పోయాడు." వా.

గ్రహచారము చాలని

 • గ్రహబలము చక్కగా లేని. దురదృష్టపుదినా లనుట. జ్యోతిశ్శాస్త్ర రీత్యా వచ్చిన పలుకుబడి. వీరనారాయణ శత. 20.
 • "గ్రచారం చాలనప్పుడు ఏం చేసినా వ్యతిరిక్తమే అవుతుంది." వా.

గ్రామాశ్వము

 • గాడిద.

గ్రామ్యకర్మము

 • మైథునము.

గ్రామ్యధర్మము

 • మైథునము.
 • "....ప్రాయంపు టింతులకును గ్రామ్య ధర్మంబు లేకున్నఁ గలుగు దు:ఖ మెం తని వచింప వచ్చునో." హంస. 3. 206.
 • చూ. గ్రామ్యసుఖము.

గ్రామ్యసుఖము

 • మైథునము.
 • చూ. గ్రామ్యధర్మము.

గ్రాసవాసములు

 • తిండీ, బట్టా.
 • "వచ్చు నాదాయములు గ్రాసవాసములకుఁ, గాఁగ దినములు గడపె..." హంస. 2. 152.

గ్రాసవాసోదైన్యం

 • తిండికీ బట్టకూ లేక పోవుట.

గ్రుక్కగొను

 • త్రాగి వేయు.