పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/688

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

గౌడు - గౌళి 662 గ్రక్క - గ్రచ్చ

గౌడుగీతములు

 • ఒక విధ మైన జానపదగీతములు.
 • నా డివి వానిలో ఒకవిధ మైన నిర్దిష్టవిభేదం కావచ్చును.
 • "గౌడుగీతములు వాడుచు." కుమా. 6. 45.

గౌతముని గోవు

 • తగిలితే చాలు పడి చచ్చి పాపము చుట్టుకొనునట్లు చేయునది. ఒక కథపై వచ్చిన పలుకుబడి.
 • "ఒండొకఁడ వైన నిపుడు నీపిండి యిడమె, బ్రాహ్మణుఁడ వౌట మా చేత బ్రదుకుఁ గంటి, తడవఁ బని లేదు నిన్ను గౌతముని గోవ, వనుచు వాదించి విడిచిన నాగ్రహించి." మను. 4. 90.

గౌదకట్టు

 • అట్లు కట్టిన కట్టు. ఆము. 6. 81.

గౌరి కుంకుమలు

 • ఒక రకమైన ధాన్యం. హంస. 4. 128.

గౌరుకాకి

 • బొంతకాకి. బ్రౌన్.

గౌళి పలుకు

 • బల్లి శకునం.
 • ఫలానా వారం ఫలానా దిక్కున పలికితే ఫలానా ఫల మని చెప్పే ఒక శకున శాస్త్రం.

గ్రక్కదలు

 • కదలి పోవు.

గ్రక్కిలువడు

 • సడలి పోవు.

గ్రక్కుమి క్కనక

 • కి మ్మనకుండా - ధ్వన్యనుకరణ మై ఉంటుంది. ఇలాంటి వింకా - కయ్ కుయ్ అనకుండా - కిమ్మనకుండా - ఆ ఊ అనకుండా - కిక్కురు మనకుండా...
 • "కదలక మెదలక గ్రక్కుమిక్కనక." పండితా. ప్రథ. పురా. పుట. 303.

గ్రక్కు మిక్కన లేక

 • ఏమీ అన లేక, కిక్కురు మనకుండా. ధ్వన్యనుకరణము.
 • "అక్కిళ్ళు వడి గ్రక్కు మిక్కన లేక, యున్న వారలఁ జూచి." బస. 6. 179.

గ్రగ్గులకా డగు

 • ఛిన్నా భిన్నత నొందినవారగు.
 • "తలలు వీడంగ విద్యాధరుల్ పఱచిరి, గ్రగ్గులకాం డ్రైరి ఖచరవరులు." పారి. 5. 37.

గ్రచ్చ కదిలినట్లు

 • గ్రచ్చపొద కదిలించినట్లు గలగల మని.