పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/684

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

గోర - గోర 658 గోరిం - గోరు

టతో విపరీతముగా పరిణమించు.

 • గోటితో గీఱినంత మాత్రాన ఏ ఱై పాఱునంతటి ప్రవాహము వచ్చిన దనుట వాచ్యార్థము.
 • "ఇల నిట్టలి గోరఁ దివియ నేఱై పాఱున్." కళా. 5. 63.

గోరపడు

 • ఆశపడు.
 • "గోరపడి గడించేవి కోట్లకొలఁదులు, తారి తూరి నోటికిఁ దగ్గంత గాదు." తాళ్ల. సం. 9. 249.

గోర బోవుటకు గొడ్డలి తాళ్ల. సం. 9. 285.

 • చూ. గోటితో పోవుపనికి గొడ్డలి యెందుకు?

గోర బోవుపనికి గొడ్డలి యేల?

 • స్వల్పశ్రమతో సరిపడు దానికై పెద్ద ప్రయత్నము చేయు టెందుకు? కళా. 7. 267.
 • చూ. గోటితో పోవుపనికి గొడ్డలి యెందుకు?

గోరవోవు

 • మొక్క పోవు.
 • "నోరిమాటకుఁ దన కేమి గోర వోయె." భాగ. స్క. 4. 42.
 • వాడుకలో మొక్క పోవు అనుటే నేటి అలవాటు.
 • "ఏ మయిందే అదామాటంటే నీ కేం మొక్క పోయిందా?" వా.

గోరింపు బంతులు

 • ఒక పిల్లల ఆట.

గోరింపు లాడు

 • గోరాడు - కొట్టి కోరాడు.
 • "తొలి వేలుపుల మూక దురములో గోరింపు, లాడి తాండవ మాడునట్లు గాదు." నిరం. 3. 9.

గోరిడు

 • గిల్లు.
 • "మడిచి యందిచ్చునపుడు గో రిడుదుఁ గేల." నైష. 8. 84.

గోరీ కట్టించు

 • రూపు మాపు.
 • "గోరీ కట్టింపమె కాకవిప్రతతి కర్థిన్ నేఁడు హేలాపురిన్." నానా. 148.

గోరు గల్లు

 • గోళ్ళు తీసే మంగలిసాధనం.
 • "పదను గోరుగండ్లఁ బదరక కొందఱ, కండ్లు వెఱికి." సానందో. 3. 108.
 • రూ. గోరుగోలు.

గోరు గాలము

 • గోరులాంటి కొనగల గాలము.

గోరుగొండి

 • మొన వాడిగా పలుచగా తట్టి చేసిన ఇనుప కడ్డీ. నేడీ మాట గోళ్లు తీయుట కుపయోగించే మంగలి కొఱముట్టునకే ఉపయుక్త మవుతున్నది.