పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/682

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

గోడి - గోడు 656 గోడు - గోపా

గోడి వెట్టు

 • ఏటవాలుగా పెట్టు. శ. ర.

గోడు కుడుచు

 • గోడు పెట్టుకొను.
 • "జళుకు పుట్టించి నీ సకలరాజ్యంబు, గోడు గుడువఁ బుచ్చుకొని." గౌ. హరి. ప్రథ. పంక్తి. 1774-75.
 • "క్రేపునిదల్లు, లాస్థఁ దన్నంగ నమ్మహావస్థ చేత, గోడి గై పుట్టియును గోడు కుడువ వలసె." హంస. 4. 32.
 • చూ. గోడు పెట్టుకొను.
 • రూ. గోడు గుడుచు.

గోడు కుడుపు

 • కష్టపెట్టు. కాశీ. 7. 95.

గోడు గోడున నేడ్చు

 • ఎక్కువగా ఏడ్చు.
 • ధ్వన్యనుకరణము.
 • "ఆ మాయలాడి యపు డా, కోమలి మొగడు గని గోడుగోడున నేడ్వంఁగా మఱియు వెరవు దోఁపఁగ గ..." శుక. 2. 42.
 • రూ. గోలు గోలున నేడ్చు.

గోడు పెట్టుకొను

 • వేధించు. బాధించు.
 • "వాడు నా గోడు పెట్టుకొంటున్నాడు." వా.
 • చూ. గోడు పోసుకొను.

గోడు పోసుకొను

 • బాధించు, వేధించు.
 • "వా డెప్పుడూ ఊళ్లోవాళ్ల గోడు పోసుకొంటూ ఉంటాడు." వా.
 • చూ. గోడు పెట్టుకొను.

గోడు సేయు

 • ఓడగొట్టు.
 • "కోటిచంద్రుల డాలు గోడు సేయఁగఁ జాలు, మొగము కుంకుమచుక్క సొగసు గుల్క." వీధి. 9.

గోడ్రెప్ప కన్ను

 • ఱెప్పలు వాచిన కన్ను. పండితా. ద్వితీ. మహి. పు. 108.

గోతులు తీయు

 • 1. ద్రోహము తలచు.
 • "వాని కెప్పుడూ ఒకరిక్రింద గోతులు తీయడం అలవాటు." వా.
 • 2. శాస్తి చేయుటకు సిద్ధముగా ఉండు.
 • "తీసియె యుంచినార లటఁ వాని గోతులు." గీర. లోకా. 17.
 • "మీకోసం గోతులు తీసే ఉంచారు. వెళ్లండి." వా.

గోదావరి గలుపు

 • పరిత్యజించు, పాడు చేయు.
 • 'గంగలో గలుపు' వంటిది.
 • "కులము గోదావరిఁ గలిపి వేశ్యాసంగ, మాసచేఁ గావించితే సుపుత్ర." నిరంకు. 2. 83.
 • చూ. గంగ కలుపు.

గోనె బట్టిన బంక

 • వదలనిది. తాళ్ల. సం. 11. 3. భా. 125.

గోపాల మెత్తు

 • భిక్ష మెత్తు.
 • 'అమ్మా గోపాలం' 'తాయీ కవఖం' అంటూ బిచ్చ మెత్తు