పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/649

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

గుట్టు - గుట్టు 623 గుట్టు - గుడ

గుట్టుకీడు

 • రహస్యశత్రువు. ఆము. 4. 250.

గుట్టు కోల్పడు

 • బయట పడిపోవు, కొంచె పడు.
 • "నిన్ను నమ్మి నా, గుట్టును దేజము న్మి గులఁ గోల్పడి పోయితి నేమి సేయుదున్." పారి. 1. 127.

గుట్టు గలయది

 • రహస్యమును మనసులోనే పెట్టుకొనగలది - పెట్టుకొన గలవాడు, మర్మిష్ఠి.
 • "మండోదరితో, నంతయును దెలిపి క్మమ్మఱి, కాంతునికడ నుండె గుట్టు గలయది వోలెన్." శుక. 3. 273.

గుట్టు గైకొను

 • రహస్యము నెఱుగు.
 • "ఎట్ట కేలకు నాదు గుట్టు గైకొని." పాణి. 3. 32.

గుట్టు చప్పుడు కాకుండా

 • రహస్యముగా, ఎవరికీ తెలియకుండా.
 • "వాడు ఊళ్లో నలుగురిదగ్గరా అప్పులు చేసి, గుట్టు చప్పుడు కాకుండా లేచి పోయినాడు." వా.

గుట్టు చెడు

 • రహస్యభంగ మగు.
 • "ఎట్ట కేలకు గుట్టు చెడి." శ్రవ. 1. 85.

గుట్టున పోనిచ్చు

 • ఊరకే అల్లరి లేకుండా వదలి పెట్టు.
 • "మౌనముఁ దాల్చిన గుట్టునఁ బోనీఁడు నిరంకుశుండు." నిరం. 3. 15.

గుట్టుపట్టు

 • గుండె. వావిళ్ళ.

గుట్టు బిట్టాడు

 • క్రక్కదలు.
 • "చిందరవంద రయి గుట్టుబిట్టాడంగన్." సారం. 3. 15.

గుట్టు మట్టు

 • రహస్యము, ఆంతర్యము. జం.
 • "మీ బండాలము కొండల కెగఁబ్రాకు చున్నను మీలోని గుట్టుమట్టు నే గట్టిగాఁ గనిపెట్టినాఁడను." ధర్మజ. 63. పు. 11. పం.

గుట్టు వీడు

 • బయల్పడు. మనసులో నున్నది వెలనాడు.
 • "చెలఁగన్ మున్నుగ గుట్టు వీడుటకు నై చింతింతు రన్యోన్యమున్." రాజగో. 2. 68.

గుట్టు సాకిరి

 • 'వాది తన వ్యవహారము గెల్చుటకొఱకు రప్పింపగా వచ్చి దాగియుండి ప్రతివాది యొక్క మాట లన్ని యు జక్కగా విన్న సాక్షి.' శ. ర.

గుడగుడ ధ్వన్యనుకరణము.

 • "గుడగుడ నుడికెడి యుదకము." సింహా. 8. 188.