పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/627

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

గాడి - గాడి 601 గాడి - గాద

 • గాడిద గుఱ్ఱమువలె సవారికి పనికి రాదు గదా!
 • "వీడికి ఆ స్కూలుపని అప్పగించడం గాడిదకు గంత గట్టినట్లే." వా.
 • ఇక్కడ గంత = జీను.

గాడిదగత్తర

 • 1. గందరగోళము.
 • "గాడిదగత్తర వ్రాఁతలు." గుంటూ. పూ. పు. 43.
 • 2. అల్లరి.
 • "....ఇంత మాదిగమంచ మగునప్పుడు శ్లోకము కీర్తనము గాఁగ నెంత గాడిద గత్తర యగునో శ్లోకములోని శబ్దములకు..." సాక్షి. 285 పు. 20.

గాడిదగుడ్డు

 • వట్టిది.
 • "...కోటలో నే మున్నదిరా గాడిదగుడ్డు. నోటిలో నుండవలయునురా..." సాక్షి. 176. పు.

గాడిదచాకిరి

 • ఎక్కువ చాకిరి.
 • "వాడు వాళ్లింట్లో గాడిద చాకిరీ చేయ లేక ఛస్తున్నాడు." వా.

గాడిదచావు చచ్చు

 • దిక్కులేనంత చాకిరీ చేసి దిక్కుమాలిన చావు చచ్చు.
 • "వాళ్లింట్లో పనంతా నెత్తిన వేసుకొని చేశాడు. కడకు ఒక మంచి మాట లేకుండా గాడిదచావు చచ్చాడు." వా.
 • చూ. కుక్క చావు చచ్చు.

గాడిదపిల్ల కోమలికం

 • త్వరలోనే మాసిపోవు కోమలత్వం.
 • "ఆ యింటి పిల్లల దంతా గాడిదపిల్ల కోమలికం. ఈడు వచ్చేసరికి దమ్మిడీకి పనికి రాకుండా తయా రవుతారు." వా.
 • రూ. గాడిదపిల్ల కోమలం.

గాడిపొయ్యి

 • ఎక్కువ పాత్రలలో వంట చేయుటకు వీలుగా నేలపై ఒక గాడిని త్రవ్వి యేర్పరచిన పొయ్యి.
 • పెండ్లిండ్లు వగైరాలలో నేటికీ గాడిపొవ్వులు త్రవ్వడం అలవా టున్నది.
 • "ఇంతమందికీ భోజనా లమరా లంటే యింకో గాడిపొయ్యి తవ్వాలిసిందే." వా.

గాతు గావించు

 • ప్రేల్చు.
 • "...పిరంగు, లొక్క మొగి గాతు గావింప నుక్కు మెఱసి, గుండ్ల గుంపులు బడివాన గురిసినట్లు." రంగా. 3. 66.

గాదములోని కాయవలె

 • మాటుపడి, నిక్షేపంలా.
 • "గాదమున మాటు పడియున్న కాయ వోలె." విక్ర. 4. 60.

గాదములోని దోసకాయవలె

 • మాటుపడి, నిరుపద్రవంగా.
 • "అలఘుబలాఢ్యుఁ డయ్యును దయాళువు గావున శాంతచిత్తుఁ డై, నిలిచిన