పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/628

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

గాది - గాను 602 గాను - గాము

 • తండ్రి కాలమున నెమ్మది గాదములోని దోసకా,యలువలె నున్న రాజులు..." వరా. 3. 24.

గాదియ కొలుచు

 • ఇంటిగాదెలో నున్న ధాన్యం వలె అందుబాటులో నుండునది.
 • "గాదియ కొలుచౌనొ నీ దొరతనము." పండితా. ప్రథ. పురా. పుట. 360.

గాదెల కొలుచు

 • అందు బాటులో నున్న అపూర్వభాగ్యం.
 • కొంగుబంగారం వంటిమాట.
 • "అమృతమథను మహి మదె మాగాదెల కొలుచు." తాళ్ల. సం. 10. 51.
 • చూ. గాదియ కొలుచు.

గాదెల బోయు

 • కూడబెట్టు.
 • "తిన్నని కర్మములు గాదెలఁ బోసే రయ్యా." తాళ్ల. సం. 7. 32.

గానరస మాను

 • పాట విని ఆనందించు.
 • "రసికులు మీగానరస మాన వచ్చిరి, పాడరే శివభక్తి పాడుగాను." కా. మా. 4. 35.

గానుగ ఎద్దు

 • ఇతర ప్రపంచం తెలియకుండా అందులోనే పడి కొట్టుకొనువాడు.
 • "వాడు గానుగెద్దులా ఆ సంసారంలో పడి తన్నుకుంటున్నాడు." వా.
 • గానుగెద్దు గానుగు చుట్టూనే ఎప్పుడూ చుట్టి చుట్టి తిరగడంపై వచ్చిన పలుకుబడి.

గానుగమొద్దు

 • ఎద్దు మొద్దు స్వరూపం అనుట వంటిది. శరభాంక. 45.

గానుగాడు

 • నూనె తీయు.
 • "నువ్వులు రేపు గానుగాడించాలి." వా.

గానువున బెట్టి యార్చు

 • శిక్షించు. గానుగలో పెట్టి తిప్పి నులిమి వేయు.
 • "అతని వంశం బెల్లన్, గానువునఁ బెట్టి యార్చిన నేనియుఁ జాలదు." కుమా. 2. 96.

గాభరా పడిపోవు

 • భయభ్రాంతి యేర్పడు.
 • "జేబు తడివి చూచుకొంటే పర్సు కనిపించకపోయే సరికి గాభరా పడి పోయాను." వా.

గామిడికత్తె

 • దుష్టురాలు.

గామిడికాడు

 • దుష్టుడు.

గాముల మోచిన గంప

 • ప్రమాదకరము. తాళ్ల. సం. 4. 122.

గాములువారు

 • చీకటిపడు, కాలహరణ మగు.