పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/625

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

గవు - గాండ్రు 599 గాండ్రు - గాజు

 • లకు ముసుగులకు వాడుతారు.
 • "గవిసెన వుచ్చిన, కుసుమబాణునీలి కుంచి వోలె." కుమా. 7. 78.

గవుదలగంగమ్మ

 • గవుదలు వాచే ఒక వ్యాధి.

గవ్వకు చేయి సాచు

 • నీచానికి పాల్పడు.
 • "క్రమముగ నాఁడునాఁటికిని గవ్వకు నేనియుఁ జేయి సాచు రా..." శతా. 82.

గస్తు దిరుగు

 • గస్తీ తిరుగు.
 • "కోలలవారిగాఁ గొని గస్తు దిరిగి." గౌ. హరి. ద్వితీ. పం. 1665.

గళస్య కంఠస్యగా ఉండు

 • పేచీ యేర్పడు.
 • "వాడితో గళస్య కంఠస్యగా ఉంది." వా.
 • "వీడికీ నాకూ గళస్య కంఠస్యగా ఉంది." వా.

గళ్లు బాళ్లు చిక్కు

 • పూర్తిగా చిక్కు.
 • "ఆకర్ణింపుము మత్సమాగమనకార్యం బష్టదిక్పాలకీ, లోకంబుల్ విదళించి వచ్చితివి గళ్లుంబాళ్లు చిక్కంగ నా, లోకంబుల్ మనుపోలె నుండ..." వరాహ. 3. 67.

గాండ్రు గాండ్రు మను

 • పులి అఱచు.
 • ధ్వన్యనుకరణము.

గాండ్రు పెట్టు

 • గాండ్రు మని అఱచు.
 • "మండ్రాటముగ నిఱ్ఱి మాంసంబు మెసవి, గాండ్రు పెట్టెడు పెద్ద గండు మెకాలు." ద్విప. సారం. 2. 80. పు.

గాజు గడపినట్లు దినము గడుపు

 • మిక్కిలి జాగ్రత్తగా దినము గడుపు.
 • గాజువస్తువులను జాగ్రత్తగా పట్టుకొనక పోతే కిందపడి పగిలిపోతాయికదా ! దానిపై వచ్చిన పలుకుబడి.
 • "పరనారీజనుల కమ్మి యాతఁడు, గాజు గడపినట్లు దినము గడపుచు నుండెన్." శుక. 3. 243.

గాజుపడు

 • ఛిన్నా భిన్న మగు.
 • "ఆజగదేకవీరుఁ డగునర్జునుఁడు... పదు నార్వుర నొక్క పెట్టునం, గాజు పడంగఁ గూల్చె." చిత్రభా. 3. 121.

గాజుపాఱు

 • 1. రంగు మాఱు.
 • "కందపు గాజుపాఱవు వికారము నొందవు... జంతుదేహముల్." కాశీ. 3. 105.
 • "నెఱయ నర్మిలి నెనయు నీ నె మ్మొగంబు, ఘనభుజంగవిషవ్యాప్తి గాజువాఱి." మార్క. 1. 254. హరిశ్చ. 4. 39.
 • 2. ఎఱ్ఱబడు.
 • "పదతలంబులు గాజువాఱవు నిప్పుఁ జెద లంటు నే." గౌ. హరి. ద్వితీ. పంక్తి. 1831.
 • చూ. గాజువాఱు.