పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/603

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

ఖంగు - ఖరా 577 ఖరా - ఖసూ

ఖంగురింగులు

 • ధ్వన్యనుకరణము.

ఖండితంగా

 • తప్పక.
 • "ఈ రోజు వాడు ఖండితంగా వస్తా నన్నాడు. మ రేమయిందో యేమో!" వా.

ఖండింపు చేయు

 • (బేరం) ఫైసలా చేయు.

ఖచిక్కున

 • కొఱుకుట వంటి వానిలో ధ్వన్యనుకరణము.
 • "ఖచిక్కున ముక్కునఁ బక్వదాడిమీ, ఫలయుగళంబు నొక్కు." శకుం. 2. 33.

ఖడ్గాఖడ్గి వాదించు

 • కత్తులతో పోరాడు.
 • "కలు ద్రావం బని పూని యాదవులు ఖడ్గాఖడ్గి వాదింతురే." ఉ. హరి. 4. 132.

ఖణీలున ఱంకె వేయు ధ్వన్యనుకరణము.

 • "ఖణీలున ఱంకె వేయ కెఱుఁగన్ సమకూడదు." కా. మా. 4. 153.

ఖతం చేయు

 • ముగించు, చంపు. మాటా. 85.

ఖరాఖండిగా

 • కుండ బద్దలు కొట్టినట్లుగా.
 • "వాడు చాలా ఖరాఖండిగా మాట్లాడే మనిషి." వా.

ఖరాబు చేయు

 • పాడు చేయు.
 • "కాగితాలు ఖరాబు చేయడం తప్పితే కొన్ని రాతలవల్ల యే మైనా లాభం ఉందా?" వా.

ఖరారు చేయు

 • ఏర్పాటు చేయు.
 • "నెలకు పదిరూపాయ లివ్వా లని ఖరారు చేసి పెద్దమనుష్యులు వెళ్ళారు." వా.

ఖరారునామా

 • ఒప్పందం.
 • "వా ళ్లిద్దరూ భాగపరిష్కారాలు చేసుకొని ఖరారునామా వ్రాసుకొన్నారు." వా.

ఖరారు మదారు

 • ఒడంబడిక. కాశీయా. 62.

ఖరీదు కట్టు

 • వెల కట్టు.
 • "ఘర్మజలానికి, ఖరీదు కట్టే షరాబు లేడోయ్." మహా. ప్ర.

ఖరీదు చేయు

 • కొను.
 • "ఆ ఊళ్లో నాలుగు పుట్ల ధాన్యం ఖరీదు చేసి వచ్చాను." వా.

ఖసూచిగాడు

 • ఎప్పు డేది అడిగినా ఆకాశం చూచేవాడు.
 • అంటే లౌక్యం, బుద్ధి లే దనుటను సూచించేమాట.